Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

III SA/Wr 878/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-28

. [...] W. C., a dotyczy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn. akt U6/2004., Wojewódzki Sąd...
przedmiotowy zakres kognicji sądów administracyjnych., Właściwość przedmiotowa sądów w sprawach dotyczących zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu była przedmiotem rozważań...

IV SAB/Gl 149/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-31

stycznia 2016 r. (karty nr 43-44 akt sprawy). Niniejszy, kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy - tym razem w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika - należało...
niniejszej (vide: karta nr 24 akt sprawy) skarżący wymienił wśród kosztów utrzymania (poza żywnością): lekarstwa ([...] zł), energię elektryczną ([...] zł), gaz ([...] zł...

II SAB/Rz 150/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-08

za ostanie 6 okresów rozliczeniowych, przedłożenie odpisu ostatniego bilansu spółki, przedłożenie wyciągów ze wszystkich rachunków bankowych, kart kredytowych, lokat...
, inne opłaty, podanie informacji o wszystkich posiadanych środkach transportu (marka, model, rok produkcji), a także podanie informacji o użytkowanych pojazdach, udzielenia...

III SAB/Gl 290/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-11

Stowarzyszenie, [...] r. wniosło skargę na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Z. zarzucając zajętemu stanowisku obrazę: art. 10 ust. 1 Europejskiej Karty praw człowieka...
. wniosło o udostępnienie kopii opinii biegłego z zakresu pomiaru prędkości pojazdów wraz z rachunkami do opinii, wydanymi w sprawach...

II SO/Sz 16/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-11-26

samodzielnie ponosi koszty związane z utrzymaniem wskazanych lokali i utrzymania rodziny. Ponadto wnioskodawca podał, że koszty generuje zakup czterech kart prepaidowych...
sprecyzował, że nadal pozostaje właścicielem pojazdu., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Na wstępie należy wskazać, że w niniejszej sprawie rozpoznawany...

II SA/Gd 124/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-22

, rzemiosła a także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego. W listach i wykazach podaje się adres...
sądowych w zakresie ruchomości, pojazdów, maszyn i urządzeń (zakres umieszczony na stosowanej przez biegłego pieczątce), w zakresie jubilerstwa, złotnictwa, gemmologii...

III SA/Gd 1173/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-15

osoba powołana na stanowisko sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie, co naruszało m.in. art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE i art. 47 Karty Praw...
posiedzenia lub rozprawy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu czy podejrzenie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (por. uchwały SN: z dnia 1 kwietnia 2009 r...