Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1577/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-16

iż przedstawiony w trakcie kontroli sprzęt i wyposażenie medyczne są zgodne ze złożoną ofertą, a oferent przedstawił dokumenty potwierdzające posiadanie sprzętu w postaci karty pojazdu...
tej umowy przy użyciu określonych w ofercie pojazdów nie może być kwestionowana z punktu widzenia prawdziwości, bowiem oświadczenie woli, niebędące oświadczeniem wiedzy...

VI SA/Wa 2585/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-17

oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji, w której będzie pisemna ocena kandydata na kierowcę w karcie przeprowadzonych zajęć. Ponadto, jak wynikało z informacji ZUS...
, których przedmiotem było: przeegzaminowanie kandydatów na kierowców kat. B oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji, w której będzie pisemna ocena kandydata na kierowcę w karcie...

II GSK 533/21 - Wyrok NSA z 2021-09-10

nie spełniają. Potwierdzają to deklaracje zgodności na karcie 93, 90, 87, 84 oferty i dokumentacji ofertowej. Zapewnienie łączności zgodnie z normami obowiązującymi...
zgodności pojazdów należących do firmy F.M. sp. z o.o. z normą PN-EN 1789 + A2,, b) naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez wydanie wyroku bez uzasadnienia faktycznego...

VI SA/Wa 1968/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-19

o dzieło A. B. jak i inne osoby zatrudnione u tego Płatnika w charakterze instruktorów nauki jazdy:, • prowadziły karty przeprowadzonych zajęć,, • prowadziły zajęcia...
pojazdów (nie prowadził jednak zajęć teoretycznych),, • umowa określała wysokość wynagrodzenia za każdego wyszkolonego kursanta,, Organ przytoczył również informacje uzyskane...

II GSK 1660/13 - Wyrok NSA z 2014-11-25

przez Płatnika umowami o dzieło A.B., jak i inne osoby zatrudnione u tego Płatnika w charakterze instruktorów nauki jazdy: prowadziły karty przeprowadzonych zajęć, zajęcia...
w zakresie prowadzenia pojazdów (nie prowadził jednak zajęć teoretycznych), a umowa określała wysokość wynagrodzenia za każdego wyszkolonego kursanta., Organ przytoczył...

VI SA/Wa 466/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

zdrowotnej przez osobę, która utraciła to prawo w okresie ważności karty lub innego dokumentu, albo, 2) potwierdzenia prawa do świadczeń w sposób określony w ust. 3 osób...
iż 'Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe...

VI SA/Wa 2122/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-29

obowiązków; karty wynagrodzenia pracownika; rachunki za każdy miesiąc wykonanej pracy; protokół kontroli przeprowadzonej przez ZUS u płatnika składek znak sprawy...
zobowiązany był do konserwacji żurawi samojezdnych, tj. napraw określonych pojazdów. Wystąpił zatem rezultat przewidziany w umowie o dzieło - w postaci naprawionego pojazdu...

VI SA/Wa 708/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-20

celulozy w kart. zb. + oklejanie w ilości 1980 szt., ZUS Oddział w O. przedłożył kopie m.in. następujących dokumentów:, - protokół kontroli ZUS z dnia 29 września 2016 r...
przedmiotem działalności płatnika jest projektowanie, tworzenie oraz sprzedaż odświeżaczy powietrza w kabinach samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych. Spółka...

VI SA/Wa 4113/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-29

w dyspozycji OSP w [...] oraz kopie pięciu kart wynagrodzeń do w/w umowy., Pismem z dnia [...] grudnia 2013 r. Dyrektor [...] OW NFZ zawiadomił P. K. o wszczęciu postępowania...