Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Rz 479/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-10

, dowód rejestracyjny, karta pojazdu). Nabywane auta zawsze były samochodami osobowymi i nigdy nie dokonywał w nich przeróbek z samochodu ciężarowego. Dokumenty były spójne...
VAT. Fikcyjne firmy były zarejestrowane na osoby o niskim statusie majątkowym. Sprowadzano na nie pojazdy o dużej wartości (ok. 200 000 zł), które nie deklarowały...

III SA/Gl 545/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-20

podmiotami wykorzystującymi te wyroby w produkowanych pojazdach. Ponadto dokładna analiza przedstawionych wraz z pismem z 20 maja 2019 r. kart charakterystyki...
wewnątrzwspólnotowo w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. przedstawiła tylko siedem kart charakterystyk dotyczących nabywanych olejów smarowych. Nie przedłożyła...

I SA/Bk 745/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-09

wbrew obowiązującemu prawu,, 2) art. 51 ust. 1 w zw. z art. 17 oraz art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 lit. c) Karty Praw Podstawowych UE, poprzez niezastosowanie w sprawie...
wydanego rozstrzygnięcia nie spełnia standardów wynikających z o.p., Karty Praw Podstawowych UE, zwanej dalej Kartą PP UE oraz orzecznictwa TSUE, nie wyjaśnia należycie...

I FSK 428/21 - Wyrok NSA z 2021-05-06

. 51 ust. 1 w zw. z art. 17 oraz art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 lit. c) Karty Praw Podstawowych UE, poprzez niezastosowanie w sprawie z zakresu prawa Unii przepisów regulujących...
popełnionym przez dostawców,, 3. Art. 17 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dalej jako Karta) w zw. z art. 1 Protokołu Nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zw...

I SA/Bd 19/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-01

, że analizie poddał dokumentację przedłożoną przez Spółkę w zakresie wystawionych i otrzymanych faktur, dowodów magazynowych PZ i WZ, kwitów wagowych, kart przekazania...
oraz niezłożenie przez Spółkę i kontrahentów w tych kwestiach odpowiednich wyjaśnień, znaczne rozbieżności w danych zawartych w kartach przekazania odpadu, w których wskazano...

III SA/Gl 988/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-27

., W złożonym przez Spółkę odwołaniu stwierdziła, że organ pierwszej instancji korzystając z Kart Charakterystyki SDS i informacji klasyfikacyjnych od krajowych autoryzowanych...
, posiada inne kody produktu oraz Karty Charakterystyki o zróżnicowanej treści, w zależności od tego, na którym rynku krajowym, w ramach Unii Europejskiej, są one wprowadzone...

I SA/Go 198/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-07-14

nie stwierdzono w rubryce 6 - numeru i daty zgłoszenia,, - w 159 przypadkach wystawionych dokumentów UDT stwierdzono brak kart nr 3 (karta zwrotna dla dostawcy) pomimo zaznaczenia...
w rubryce 15 dokumentów UDT (karta dla dostawcy nr 1) wymogu odesłania karty 3,, - stwierdzono brak 8 dokumentów UDT., Podsumowując zebrany materiał dowodowy organ...

I SA/Lu 97/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-19

jego składowania, majątku trwałego, w tym pojazdów służących do transportu paliw, zatrudnienia pracowników. Wezwania nie były odbierane z placówki pocztowej. Ze wskazaną...
(placów), gdzie mogłyby stacjonować pojazdy mające przewozić paliwo. Spółka wprawdzie zakupiła w kwietniu 2012 r. samochód ciężarowy Man i ciągnik samochodowy Renault...

III SA/Wa 2692/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-07

cypryjską (formularz SCAC, akta administracyjne, tom XIX, karta nr 5274-5266), w żadnej mierze treść tej informacji nie stoi w sprzeczności z ustaleniami organów...
okresy rozliczeniowe 2015 r. i 2016 r., tom VIII, karta nr 2266). Jeżeli chodzi o metodykę postępowania dowodowego, ta okoliczność stawia skarżącego w dość komfortowej...

I SA/Lu 96/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-19

napędowego będącego przedmiotem fakturowania oraz miejsca jego składowania, majątku trwałego, w tym pojazdów służących do transportu paliw, zatrudnienia pracowników...
na paliwo, nie była również właścicielem ani najemcą nieruchomości (placów), gdzie mogłyby stacjonować pojazdy mające przewozić paliwo. Spółka wprawdzie zakupiła w kwietniu...
1   Następne >   +2   5