Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

VII SA/Wa 1957/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-17

przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, został doręczony skarżącemu w dniu 17 czerwca 2014 r. (karta - 34 akt)., Pismem z dnia 18 czerwca 2014 r. skarżący...
zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów postanawia: odrzucić zażalenie P. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I SA/Wa 798/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-15

dowód zajętości omawianej działki ze zdjęciami naziemnymi , znajdującymi się na kartach 86-87 jest chybiona ., W tym więc zakresie organom można postawić zarzut naruszenia...
pojazdów i pieszych., O przestrzennych granicach zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną rozstrzyga zatem stan jej urządzenia w dniu 31.12.1998 r. bądź sposób korzystania...

VII SA/Wa 2813/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-06

przyjętych rozwiązań w zakresie posadowienia ekranu akustycznego [...] jest pismo E. S., reprezentującej Biuro Konsultingowe E. Ś. z dnia [...] stycznia 2010 r. [karta 364 akt...
i Środowisko 2007 - 2013, Działanie 8.2,, 3. zagrożenie środowiska płynące z kumulacji ruchu pojazdów, w tym wzmożonego ruchu tranzytowego, co skutkuje wysokim poziomem...

I SA/Wa 786/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-14

się nie zajął. Organy niedostatecznie wykorzystały też zdjęcia znajdujące się na kartach 106 i 107, gdyż nie wynika z tych dowodów, kiedy zdjęcia zostały wykonane...
publicznych), jako urządzenia technicznego, stanowiącego zorganizowaną całość funkcjonalną, podporządkowaną utrzymaniu i eksploatacji ciągów ruchu pojazdów i pieszych...

I SA/Wa 550/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

V, karta Nr 135)., Na podstawie mapy mającej na celu doprowadzenie do zgodności księgi wieczystej z ewidencją gruntów i budynków, przyjętej do Grodzkiego Ośrodka...
publicznych) jako urządzenia technicznego, stanowiącego zorganizowaną całość funkcjonalną, podporządkowaną utrzymaniu i eksploatacji ciągów ruchu pojazdów i pieszych...

VII SA/Wa 490/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-16

się od niej. Zdaniem skarżącej, karta informacyjna przedsięwzięcia wykonana na zlecenie inwestora i przez niego finansowana, bez dopuszczenia wykonania niezależnej oceny...
jest zdaniem skarżącej zasadne., Ponadto J.K. poinformowała, że na odcinku [...] nie ma ograniczenia w ruchu pojazdów, polegającego na wprowadzeniu ruchu wahadłowego...

IV SA/Wa 1149/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-22

Sprawa ze skargi J. P. i T. P. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej oddala skargę