Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

III SA/Wa 1183/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-07

w przedmiocie : pobrania zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu p o s t a n a w i a: 1) odrzucić skargę, 2) zwrócić skarżącemu P.Z. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem...
karty pojazdu oraz skargę na Ministra Infrastruktury w tym samym przedmiocie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. postanowieniem z dnia 5 marca 2007r. stwierdził swą...

VII SA/Wa 2722/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-26

w punkcie 5 'Protokoły odbiorcze i karty pomiarowe' opisu do certyfikatu weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI nr [...] wersja 2 przekazane przez zleceniodawcę...
, [...]', oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu nr [...] oraz protokołów i kart pomiarowych wykonanych przez stronę, które nie dają pewności ich bezstronnego...

II SA/Ol 675/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-14

, danych z karty kierowcy, z tachografu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu zgodnie z lp.6.3.7 załącznika do u.t.d. skutkuje karą pieniężną...
za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub na karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy...

II SA/Ol 631/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-24

rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego, a także naruszenie obowiązku wczytywania danych z karty...
rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji, naruszenia obowiązku wczytywania danych z karty kierowcy...

VII SA/Wa 1281/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-04

dowodów na okoliczność widoczności znaków sygnalizacyjnych w pojazdach z miejscem maszynisty usytuowanym po lewej stronie patrząc w kierunku jazdy pojazdu oraz spełniania...
[...] klasy [...], a także opinię [...] Instytutu Pojazdów Szynowych '[...]' dotyczącą zmian konstrukcyjnych lokomotywy typu [...] klasa [...] z maja 2007 r...

VI SA/Wa 2181/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-19

w [...] o przeprowadzonej kontroli pojazdu [...], którym była wykonywana usługa transportowa w imieniu M. G. w związku z którą [...] Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego decyzją...
w pojeździe wymaganego wypisu z licencji, jak również dokonania samowolnej zmiany wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych., W dniu [...] stycznia 2006 r. Minister...

I OSK 1385/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-02

w niej uprawnienie. Wobec powyższego należy uznać, że wpis w przedmiotowej sprawie winien być uiszczony w kwocie 200 zł. Skoro zatem, jak wynika z akt sądowych (karta numer 20), skarżąca...
pochodnych, sprzedaż detaliczna paliw i pojazdów samochodowych, pomoc drogowa, działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi, sprzedaż detaliczna części i akcesoriów...

VI SA/Wa 2028/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-01

[...] z dnia 7 sierpnia 2007 r., która w sposób wyraźny stwierdza, że lokomotywy [...] spełniają wymagania w zakresie pola widzenia szlaku określone zarówno w karcie...
w W. do stosowania 2-osobowej obsługi trakcyjnej na lokomotywach spalinowych klasy [...], dla których wydano świadectwo dopuszczenia typu do eksploatacji pojazdu kolejowego...

VII SA/Wa 2668/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

odcinków linii kolejowych służy 'Karta znajomości odcinków linii kolejowych' wydawana maszyniście i kierowcy pojazdu kolejowego w cyklu rocznym. Maszynista posiada...
pojazdu trakcyjnego nie jest zorientowany w terenie podczas prowadzenia pociągu w związku z brakiem widoczności i czytelności kolejowych znaków drogowych (hektometrowych...

VII SA/Wa 462/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-14

to musi zapewniać pojazdy trakcyjne; definicja ta obejmuje również przedsiębiorstwa zajmujące się tylko zapewnianiem pojazdów trakcyjnych. Zgodnie z art. 2 lit. k Dyrektywy...
. przesłał do Prezesa UTK kopię potwierdzenia płatności kartą z [...] maja 2013 r. za bilet nr [...]. Przesłane przez pasażera potwierdzenie płatności dotyczyło biletu na pociąg...