Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

I OSK 1785/16 - Wyrok NSA z 2017-03-01

nieprawidłowego wypełniania kart pojazdów służbowych oraz niewłaściwy nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania monitoringu., We wniosku o ponowne rozpatrzenie...
, terminowość informowania, sposób wypełniania kart pojazdów służbowych, czas usuwania przez serwis usterek monitoringu, itp.). Abstrahując od różnej oceny tych samych zdarzeń...

II SA/Wa 490/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-30

na uczelniach wyższych. Stwierdzono także uchybienia ze strony dyrektora placówki w zakresie nieprawidłowego wypełniania kart pojazdów służbowych oraz niewłaściwy nadzór...
, terminowość informowania, sposób wypełniania kart pojazdów służbowych, czas usuwania przez serwis usterek monitoringu, itp.). Abstrahując od różnej oceny tych samych...

II GSK 212/16 - Wyrok NSA z 2017-11-17

dowodu (nawet nie wynika z przesłuchania powoda w charakterze strony), brak za to w aktach dowodu rejestracyjnego, brak w aktach karty pojazdu, ale co więcej twierdzenia...
, gdyż karta ta nie mogła być wydana przy rejestracji pojazdu ( co najwyżej wtórnik kary, ale o tym zadanie milczy)., - rażąco nieprawdziwe twierdzenie, iż stanowisko...

II SA/Wa 1562/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-05

placówki w zakresie nieprawidłowego wypełniania kart pojazdów służbowych oraz niewłaściwy nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania monitoringu., We wniosku...

VI SA/Wa 2853/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-27

),, - prowadzić prawidłowo akta sprawy, poprzez ponumerowanie kart akt, oznaczenie liczby kart akt na wewnętrznej stronie tylnej okładki, klasyfikację archiwalną w prawej...
dolnej części okładki akt, podpisaną przez komornika (§ 21 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia),, - odnotować na karcie rozliczeniowej każdą pobraną lub wydaną kwotę w dniu...

II GSK 3362/17 - Wyrok NSA z 2017-12-07

się w czterostopniowym przedziale ocen pozytywnych (3-6)., Ponadto na podstawie art. 75 § 1 - 2 i 78 § 1 k.p.a. odwołujący się wniósł o dopuszczenie dowodu z:, 1) karty informacyjnej...
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr [...] PUM w S. przy [...];, 2) karty ustalającej termin zabiegów rehabilitacyjnych ręki lewej (magnetron, wirówka wodna ręki, laseroterapia...

II GSK 4893/16 - Wyrok NSA z 2019-01-11

z art. 18 Konstytucji w zw. z art. 19 i art. 153 TFUE i relewantnych postanowień z art. 33 ust. 2 Karty Praw Podstawowych, a uchybienia te mają istotny wpływ na wynik sprawy...
, zasady ochrony macierzyństwa z art. 18 Konstytucji w zw. z art. 19 i art. 153 TFUE i relewantnych postanowień z art. 33 ust. 2 Karty Praw Podstawowych, poprzez...

VI SA/Wa 2189/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2020 r., poz. 110)., S. S. wprawdzie zdał egzamin adwokacki i legitymuje się czystą kartą karną, jednakże...
Nie koniec jednak na tym, bo w nieodległym od tego czasie naruszył wynikający z powyższego skazania zakaz sądowy prowadzenia pojazdów, wypełniając tym razem hipotezę normy...

VI SA/Wa 2049/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-13

, iż wnioskodawca w dniach [...],[...] i [...] września 2007 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym,, - życiorys i kartę danych osobowych,, - zaświadczenie z Krajowego...
[...] sierpnia 2011 r., którym zmieniono postanowienia odnośnie do wynagrodzenia,, - oryginał PIT-11 za 2011 r. wraz z kartą przychodów za 2011 r.,, - oryginał PIT-11 za 2012 r. wraz...

VI SA/Wa 1929/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-11

, że z karty karnej skarżącego wynika, że jest osobą niekaraną., Organ stwierdził bowiem, że popełnienie przez skarżącego czynu przeciwko mieniu i jego zachowanie...
2013 r. w [...] dokonał uszkodzenia pojazdu marki [...] nr rej. [...] poprzez uszkodzenie lewego lusterka zewnętrznego oraz uszkodzenie wygięcie ramienia i wycieraczki szyby...