Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II SA/Wa 1249/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-19

:, a) ewidencji obecności za lata 2000-2004,, b) pisemnych poleceniach wyjazdów służbowych za lata 2000-2004,, c) stosownych miesięcznych kartach pojazdów służbowych...
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2006 r. sygn. akt II SA/Wa 1870/05, w którym jednocześnie powołuje się na miesięczne karty pojazdów służbowych...

II OSK 1179/07 - Wyrok NSA z 2008-10-28

- nabywa cechy podatku. W przekonaniu Trybunału Konstytucyjnego podwyższenie opłaty za wydanie karty pojazdu do wysokości 500 zł, niepozostające w związku z kosztami...

VI SA/Wa 131/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-19

pojazdu samochodowego a nie sposób jego przeznaczenia przyjęty w karcie rejestracyjnej pojazdu. Organ udzielający zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym...
nie jest organem rejestracyjnym i nie jest związany zapisami dokonanymi w karcie rejestracyjnej pojazdu - tym bardziej, że transport sanitarny może być dokonywany...

I OSK 1814/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

samochodowego a nie sposób jego przeznaczenia przyjęty w karcie rejestracyjnej pojazdu. Organ udzielający zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdu w ruchu drogowym...
nie jest organem rejestracyjnym i nie jest związany zapisami dokonanymi w karcie rejestracyjnej pojazdu - tym bardziej, że transport sanitarny może być dokonywany pojazdami...

VII SA/Wa 2064/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

specjalistycznymi pojazdami samochodowymi (karetka typu 'S' i 'P')., Skarżący złożył również do akt postępowania administracyjnego karty transportów medycznych...
drogowej w [...] '. Do pisma dołączone zostały między innymi karty zleceń transportu medycznego zrealizowane przez wnioskodawcę., W dniu 16 maja 2018 r. organ zwrócił...

VII SA/Wa 2928/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

ludzkiego, niemniej organ z tym wnioskiem nie zgodził się, zauważając, że jedna karta medycznych czynności ratunkowych oraz faktura na 'transport zawodnika Klubu...
informacje na temat szeregu podejmowanych przez P.działań mających związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, włącznie z przykładowym dokumentem w postaci karty Medycznych...

VII SA/Wa 316/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-10

Wykonujących Działalność Leczniczą, którego karta mogłaby być załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na użytkowanie pojazdu samochodowego, jako uprzywilejowanego w ruchu...
na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdu oddala skargę Uzasadnienie., Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2017 r. Nr [...] Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej...

VII SA/Wa 1826/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-16

na wyposażeniu podmiotu., Strona przedstawiła kilka kart medycznych czynności ratunkowych podczas zabezpieczeń medycznych, w tym dwie karty z okresu listopad 2018 - styczeń 2019 r...
kilka kart medycznych czynności ratunkowych podczas zabezpieczeń medycznych, w tym dwie od listopada 2018 do stycznia 2019 r., Sama strona wskazała, że zabezpieczenia...

VII SA/Wa 2457/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-31

w [...] z dnia [...] listopada 2015 r., a także treść księgi rejestrowej (nr [...]) prowadzonej przez Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (karta 4 załącznika...
decyzję, w której odmówił wydania zezwolenia na uprzywilejowanie pojazdu samochodowego w ruchu drogowym., 2. Zaskarżona decyzja została wydana w następujących...

I OSK 2896/17 - Wyrok NSA z 2018-05-10

Działalność Leczniczą (karta 4 załącznika do wniosku o wydanie zezwolenia na użytkowanie pojazdu samochodowego jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym). Uzasadniony jest wniosek...
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), powoływanej dalej jako 'P.r.d.', poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że pojazd M...
1   Następne >   3