Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

I SA/Ol 12/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-15

dla każdego potencjalnego beneficjenta., W aktach sprawy znajduje się przedłożony przez IP Regulamin konkursu wraz z załącznikami: nr 8 i 9 - wzór karty oceny kryteriów...
merytorycznych ogólnych i specyficznych wyboru projektów oraz załącznik nr3 - Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, a także zanonimizowane karty...