Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

VII SA/Wa 68/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-04

, pracuje na umowę o dzieło, nie posiada pojazdów mechanicznych, nie otrzymuje świadczeń społecznych. Do pisma dołączyła kartę leczenia szpitalnego z 2012 r., kopię...
inwentarz żywy posiada wnioskodawca w gospodarstwie rolnym, należało też podać ilość inwentarza żywego,, - podania czy wnioskodawczyni posiada pojazdy mechaniczne...

VII SA/Wa 1131/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-28

(pismo z dnia [....] listopada 2017 r. - karta 189) od postanowienia z dnia 20 października 2017 r. skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie...
od nieruchomości - w celu uprawdopodobnienia wysokości ww. kosztów należało załączyć odpowiednie kopie faktur, przelewów itp., - wskazania czy wnioskodawca posiada pojazdy...

VII SA/Wa 1130/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-27

[...] listopada 2017 r. - karta 152) od postanowienia z dnia 11 października 2017 r. skarżący wniósł o przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie. Podniósł, że jest osobą...
uprawdopodobnienia wysokości ww. kosztów należało załączyć odpowiednie kopie faktur, przelewów itp., - wskazania czy wnioskodawca posiada pojazdy mechaniczne...

I SA/Wa 172/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-14

o zajęciu działki nr [...] w dniu [...] grudnia1998 r. pod drogę publiczną, karty inwentaryzacyjnej nieruchomości Nr [...], sporządzonej przez Zarząd Powiatu M., oświadczenia...
31 grudnia 1998 r. i nadal nim pozostaje wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w jej ciągu obiektami...

VII SA/Wa 68/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-19

. Nie prowadzi żadnej działalności, pracuje na umowę o dzieło, nie posiada pojazdów mechanicznych, nie otrzymuje świadczeń społecznych. Do pisma dołączyła kartę leczenia...

VII SA/Wa 748/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-31

. [...], wskazana w skorygowanym obwieszczeniu z dnia [...] października 2015 r. (patrz. zawiadomienie z dnia 6 listopada 2015 r. na karcie nr 384 akt postępowania...
ruchu pojazdów, uwzględniające zmiany lokalnej i ponadlokalnej sieci drogowej, jak również spadek natężenia ruchu pojazdów w przyszłości. Analizy przeprowadzone w ramach...

IV SA/Wa 2598/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-04

oraz wariant 'zerowy' polegający na niepodejmowaniu realizacji przedsięwzięcia. W przedłożonej przez inwestora wraz z wnioskiem karcie informacyjnej przedsięwzięcia przeanalizowano...
drogi oraz parametrami strumienia pojazdów poruszających się po tej drodze. W związku z powyższym przedstawiona punktacja poszczególnych wariantów w kryterium 'Emisja...