Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Gl 181/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-03-05

niejawnym sprawy ze skargi P. Z. na Ministra Infrastruktury w przedmiocie pobrania zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: 1. stwierdzić niewłaściwość...
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) rozdzielenia skarg na: skargę na Starostę R. w przedmiocie pobrania zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu...

VI SA/Wa 1301/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-13

identyfikacyjne starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu, jeżeli była wydana (ust. 4)., Już w odpowiedzi na skargę organ doprecyzował swe stanowisko, wyjaśniając...
. nr '(...)'w przedmiocie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Ministra...

VI SA/Wa 434/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05

, uprawniony diagnosta sporządził kartę ewidencyjną pojazdu, klasyfikując go do grupy 'samochodowy inny - L7e' oraz wystawił zaświadczenie przeglądu technicznego jako 'N...
[...] grudnia 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zgody na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

VI SA/Wa 3239/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-21

Szkolenia wynika, że 13 i 14 lutego 2013 r. jego karta kierowcy była włożona do tachografu cyfrowego pojazdu o numerze rejestracyjnym [...], a aktywności związane...
2013 r. jego karta kierowcy była włożona do tachografu cyfrowego pojazdu o numerze rejestracyjnym [...], a aktywności związane z jego pracą były rejestrowane w godzinach...

VI SA/Wa 586/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-06

i pominięcie że A. Z. zeznał, iż zdarza się. że kartę w tachografie pozostawia w pojeździe i nie zabiera jej ze sobą. co oznacza, że w czasie, gdy przebywał na szkoleniu...
z dokumentacją nie powinien uczestniczyć w szkoleniu z uwagi na zarejestrowanie na jego karcie tachografu wykonywania czynności przejazdu;, b) niewyjaśnieniem, czy tachograf...

II GSK 5272/16 - Wyrok NSA z 2019-02-06

, że 13 i 14 lutego 2013 r. jego karta kierowcy była włożona do tachografu cyfrowego pojazdu o numerze rejestracyjnym [...], a aktywności związane z jego pracą...
., w tym 13 i 14 lutego 2013 r., Jednocześnie organ odwoławczy podniósł, że z wizualizacji plików cyfrowych wyczytanych z imiennej karty uczestnika szkolenia wynika...

I SA/Wa 347/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-10

Wójt Gminy [...], podnosząc, iż wskazanie w karcie nr 6/10 parcel [...] i [...] stanowiło oczywistą omyłkę, gdyż w ciągu drogi [...] (obecnie [...] leżą parcele...
izolacyjnymi., W aktach sprawy znajduje się karta drogi nr [...], w której wskazano, że przedmiotowa droga przebiega przez działki nr [...], [...] [...] i [...]. W karcie...

VI SA/Wa 1728/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-14

wstępnej i wstępnej przyspieszonej, w kartach zajęć praktycznych (karty nie zawierają wypełnionych stosownych rubryk)., W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne skarżący...
, mimo wielokrotnego charakteru, zaliczył również brak wypełnionych tematów zajęć w kartach zajęć praktycznych, ponieważ jest to prawdopodobnie skutek 'ludzkiego błędu...

VII SA/Wa 1987/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-05

inwestycji pozwoli na: uporządkowanie ciągów komunikacji kołowej poszczególnej kategorii pojazdów i ruchu pieszych dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, zwiększenie...

II GSK 1043/09 - Wyrok NSA z 2010-12-21

zostały tzw. karty kwalifikacyjne obejmujące zakres przedmiotowy szkolenia' przekazane podmiotowi zagranicznemu, na rzecz którego była prowadzona rekrutacja kierowców...
, a zakres tematyczny szkoleń określony na odwrotnej stronie ww. formularza wykazuje, iż polegało ono na doskonaleniu techniki jazdy pojazdem silnikowym. Obejmowało...
1   Następne >   3