Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

I SA/Wa 1392/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-25

[...], bez jednoczesnego uwzględnienia art. 17 ust. 4 i ust. 5 ww. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. pomimo, że G., jako podmiot ewentualnie zainteresowany ustaleniami karty...
działkę nr [...] należy zatem ustalić czy działka ta na dzień komunalizacji (27 maja 1990 r.) była mieniem gminnym w powyższym rozumieniu., I tak, z karty...

II SAB/Wa 310/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-07

do centralnej ewidencji pojazdów;, - Komorników Sądowych posiadających certyfikaty do [...] na karty i osobno na [...],, - wskazane wykazy przedstawiają listy kancelarii...
Sądowych (Kancelarii Komorniczych), którzy otrzymali decyzję w zakresie dostępu do danych rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) - certyfikat...

I SA/Wa 1835/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

składającego wniosek pojazdach mechanicznych (podanie ich marki, modelu, roku produkcji), szczegółowego wykazu wydatków ponoszonych miesięcznie na konieczne utrzymanie...
niepełnosprawności syna oraz jego kartę informacyjną z leczenia ortopedycznego., Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważyć należało, co następuje:, Zgodnie z art. 246 § 1...

VI SA/Wa 1050/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-22

przedsiębiorstwa- karty 55- 57), Wskazać należy, iż protokół kontroli zalicza się do tej kategorii dowodów wymienionych w art. 75 § 1 k.p.a. traktujących jako dowód...
, co do zebranych dowodów, zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji nakładającej opłatę. Do pisma została załączona kopia protokołu wraz z oświadczeniami i wykazem pojazdów...

V SA/Wa 2322/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-29

www.parp.gov.pl. karta Działania 8.1, zakładka Generator wniosków) zgodnie z Instrukcją wypełnienia, wniosku o dofinansowanie (...). Jednocześnie należy zwrócić uwagę...
(Regionalnej Instytucji Finansującej dalej: [...]ARR SA) wniosek o dofinansowanie projektu 'Raport z historii pojazdu nowa innowacyjna usługa portalu [...]'., Przedmiotowy...

I SA/Wa 1835/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

się w posiadaniu składającego wniosek pojazdach mechanicznych (podanie ich marki, modelu, roku produkcji), szczegółowego wykazu wydatków ponoszonych miesięcznie na konieczne utrzymanie...
niepełnosprawności syna oraz jego kartę informacyjną z leczenia ortopedycznego., W oparciu o tak zgromadzony materiał dowodowy, referendarz sądowy postanowieniem z dnia...