Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 249/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

., oraz termin przedłożenia kart przekazania odpadów potwierdzających usunięcie nadmiaru odpadów z obszaru działalności spółki na dzień 10 lipca 2018 r., Skarżąca, zwróciła...
z terenu [...] sp. z o.o. w [...], o czym świadczy brak dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów tj. kart przekazania i ewidencji odpadów., Decyzją z dnia [...] września...

IV SA/Wa 415/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-18

zdeponowanych odpadów na terenie kopalni kruszywa naturalnego '[...]' wyszczególnionych w protokole kontroli, przedstawienia w terminie 30 dni kart przekazania odpadów...
nielegalnie zgromadzonych i przekazania je firmom posiadającym stosowne zezwolenia, przedstawienia w terminie 30 dni prawidłowo sporządzonych kart ewidencji odpadów...

IV SA/Wa 3164/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

maja 2017 r., Pismem z dnia 19 maja 2017 r, do którego została załączona kopia karty przekazania odpadów z dnia [...] maja 2017 r, nr [...], Strona poinformowała organ...
lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, organ zobowiązany jest cofnąć to zezwolenie bez odszkodowania., Przedstawione Marszałkowi Województwa [...] karty przekazania...

IV SAB/Wa 163/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-22

listopada 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 9 akt sprawy)., Ponieważ skarżący nie uiścił wpisu w zakreślonym terminie, na podstawie art. 220 §...
niejawnym sprawy ze skargi A. K. na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwrot opłaty za wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju p o s t...

IV SA/Wa 937/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-28

. Marszałek Województwa [...]. wezwał przedsiębiorcę do przedłożenia wszystkich kart przyjęcia odpadów na przedmiotowy teren. Z przedłożonej dokumentacji wynika...
z [...] września 2017 r., spółka przesłała karty przekazania odpadów dokumentujące usunięcie z przedmiotowego terenu 19 Mg odpadów nieujętych w decyzji. Pismem z [...] września 2017 r...

II OSK 1835/17 - Wyrok NSA z 2018-02-14

żadnych danych wynikających z ewidencji odpadów (kart przekazania odpadów, kopii dokumentów poświadczających wykonanie usługi spalenia omawianych odpadów lub innych...
przedstawia sprawozdanie o wielkości zebranych odpadów, a ponadto ewidencja odpadów oraz karty przekazania odpadów zostały wydane pracownikom Departamentu Środowiska...

II OSK 92/18 - Wyrok NSA z 2019-12-03

nie sporządzała karty charakterystyki odpadów, testów zgodności oraz nie dokonywała oględzin przed i po rozładunku., Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku...
nieprawidłowości dotyczące sporządzanych kart charakterystyki odpadów, testów zgodności, jaki i braku właściwych oględzin przed i po rozładunku przyjmowanych odpadów...

IV SA/Wa 877/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-16

;, wyjaśnienie nieścisłości w ilości wytworzonych odpadów o kodzie 19 12 10 oraz 19 05 99 podanych przez Zakład z ilościami wynikającymi z prowadzonej ewidencji tj. kart ewidencji...
odpadów;, wyjaśnienie nieścisłości w ilości odpadów poddanych procesom D8 i R3 podanych przez Zakład z ilościami wynikającymi z prowadzonej ewidencji tj. kart ewidencji...

IV SA/Wa 3340/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-04

wymagane przez organ dokumenty tj. zarówno karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, karty charakterystyki odpadów jak również faktury wystawione za przyjęcie...
- organ ograniczył się do stwierdzenia, że nieprawidłowość jest. W odniesieniu do niedopełnienia obowiązku dezynfekcji kół pojazdów opuszczających teren składowiska poprzez...

IV SA/Wa 566/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-23

na potrzeby własne zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytwarzanych odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów...
oraz karty przekazania odpadów, zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi magazynowanie odpadów z zachowaniem następujących zasad: odpady mogą być magazynowane wyłącznie...
1   Następne >   2