Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II OSK 948/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-20

karty pojazdu. Do uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowania Ordynacja podatkowa, a w razie nieuiszczenia tej opłaty podanie o rejestrację pojazdu...
[...] Sp. z o.o. w G.., Zgodzić należy się z wywodem Wojewódzkiego Sądu co do różnicy między opłatą za wydanie karty pojazdu, a opłatą za przeprowadzenie granicznej...

II OSK 949/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-20

pojazdu. Do uiszczenia opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowania Ordynacja podatkowa, a w razie nieuiszczenia tej opłaty podanie o rejestrację pojazdu podlega...
odrzucając skargę [...] Sp. z o.o. w Gdyni., Zgodzić należy się z wywodem Wojewódzkiego Sądu co do różnicy między opłatą za wydanie karty pojazdu, a opłatą za przeprowadzenie...

II SA/Gd 469/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-03

tej uchwały, głównym motywem przyjęcia, że do żądania zwrotu opłat, których ona dotyczy, a więc opłat za wydanie karty pojazdu, uiszczanej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia...
administracyjnymi było stwierdzenie, że do uiszczania opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowanie ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60...

II SA/Gd 468/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-03

, że do żądania zwrotu opłat, których ona dotyczy, a więc opłat za wydanie karty pojazdu, uiszczanej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28...
, że do uiszczania opłaty za wydanie karty pojazdu nie ma zastosowanie ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), gdyż jej zapłata...

II SA/Ke 261/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-24

przekazany ostatecznie przez skarżącego do utylizacji nie był ubocznym produktem pochodzenia zwierzęcego (wg karty przekazania odpadów: ziemia i kamienie) i nie mógł być uznany...
, gdyż przekazany przez stronę odpad nie był produktem ubocznym pochodzenia zwierzęcego, co w oczywisty sposób wynika z Karty przekazania odpadów (gleba i ziemia, w tym kamienie...

II SA/Po 717/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-28

oświadczył, że zgodnie z ww. decyzją z dniem [...] 2017 r. wprowadzono ewidencję odpadu kat. 2 i 3, a wg przedłożonej karty w jej 8. pozycji widnieje zapis 'waga (kg...
do ich przetworzenia lub utylizacji, a także dopuścił się wystąpienia innych niezgodności w dokumentacji dotyczących godzin mycia pojazdu czy braku wskazania numerów rejestracyjnych...

II SA/Łd 253/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-06

mieszaninę kału i moczu określoną jako uppz skategoryzowany zgodnie z art. 9 pkt a) rozporządzenia 1069/2009, niewymagający dokumentu handlowego, wymagający karty...
w pomieszczeniach magazynu żywca oraz w środkach transportu zwierząt usuwane na sucho przed myciem pojazdów w przypadku przekazania ich do przekształcania termicznego...

I OSK 22/21 - Wyrok NSA z 2022-04-07

, wymagający karty przekazania odpadu w przypadku przekazania do spalarni lub biogazowni., W tabeli nr 2 do Instrukcji ujęto tryb postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia...
zwierząt na ubój w pomieszczeniach magazynu żywca oraz w środkach transportu zwierząt usuwane na sucho przed myciem pojazdów w przypadku przekazania ich do przekształcania...