Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

III SA/Kr 1348/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-21

w pojeździe. W wyniku analizy danych cyfrowych przechowywanych w pamięci tachografu stwierdzono prowadzenie pojazdu bez włożonej karty w dniach: 21.06.2011 r...
je z okresami prowadzenia pojazdu zarejestrowanymi na jego karcie. W wyniku zsumowania okresów stwierdzono przekroczenie norm czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw...

II SA/Bk 357/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-08-28

.'. Kierujący pojazdem - M.Sz. nie posiadał ważnej karty opłaty drogowej. Karta, którą kierowca okazał utraciła ważność z końcem 8 listopada 2006r. Okoliczność powyższa...
a przede wszystkim fakt braku ważnej w dacie kontroli karty pojazdu za przejazd po drogach krajowych, którego to faktu strona nie zakwestionowała. Zarzut braku podstaw prawnych...

II SA/Bk 262/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-05-20

2007 r. wystawionej na pojazd o nr rej. [...] W prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu była prawidłowo umieszczona samoprzylepna cześć karty opłaty seria/nr ważna...
kontrolnego dobowej karty opłaty seria/nr [...]przedziurkowanego na dzień [...] czerwca 2007 r. wypełnionego na pojazd o nr rej.[...]. Drugiej, samoprzylepnej części...

III SA/Gd 615/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-01-20

drogowej wraz z częścią samoprzylepną nie została umieszczona w pojeździe w sposób trwały., Ponadto karta ta nie zawiera wpisanego numeru rejestracyjnego w/w pojazdu...
i umiejscowienia karty opłaty na szybie pojazdu jednakże z uwagi na pośpiech tego nie zrobił., W tej sytuacji organ uznał, że doszło do naruszenia przepisów art. 87 pkt 1 ustawy...

III SA/Kr 693/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-02-13

przesłuchania zeznał, że w ciągu 29 dni poprzedzających kontrolę nie zdarzyło się mu prowadzić pojazdu bez włożonej karty do tachografu., Po przeprowadzonym postępowaniu...
cyfrowych pobranych z karty kierowcy oraz pamięci tachografu cyfrowego nie sposób stwierdzić, że okresy prowadzenia pojazdu bez włożonej karty można przypisać A. K. Organ...

II SA/Wa 1346/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

i potwierdzenie w licznych wyrokach sądów administracyjnych, dotyczących czynności zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej na podstawie przepisu uznanego za niekonstytucyjny...

II SA/Bk 686/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-15

. Winieta karty umieszczona była w sposób trwały na szybie wewnątrz pojazdu., Organ przytoczył również treść pisemnych wyjaśnień ukaranego przedsiębiorcy, z których wynika...
niedokonania zakupu karty przed rozpoczęciem przewozu po usunięciu awarii. Okoliczności te nie były przez kierowcę pojazdu zawinione, a miały charakter obiektywny, albowiem...

II SA/Bk 395/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-14

termin ważności karty, oznaczenie emisji spalin pojazdu. W części dotyczącej numeru rejestracyjnego pojazdu oraz terminu ważności, karta opłaty dobowej lub siedmiodniowej...
potwierdzającego wniesienia opłaty'., W stanie faktycznym sprawy niniejszej jest bezsporne, że karta opłaty drogowej nr [...] pojazdu o nr rej. [...] przedstawiona do kontroli...

II GSK 1457/13 - Wyrok NSA z 2014-10-30

w pojeździe w wymagany sposób., Jak prawidłowo zauważył Sąd I instancji, karta opłaty dobowej została zakupiona przez skarżącą 1 grudnia 2010 r., natomiast została...
przejazdu, prawidłowe wypełnienie dwuczęściowej karty. Przez prawidłowe wypełnienie ogólnie rozumieć należy wpisanie danych identyfikujących pojazd i wykonywany...

II SA/Bk 236/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-08-28

. nr rej. [...] wraz z naczepą o nr rej. [...] należącego do przedsiębiorstwa O. 'A.' w B.. Kierujący pojazdem - S. K. nie posiadał ważnej karty opłaty drogowej. Karta...
zawarte w protokole kontroli pojazdu skarżącego, sporządzonym w dniu [...] lipca 2007 r.,, o godz. 8.50 na przejściu drogowym w K., podkreślając, iż brak karty za przejazd...
1   Następne >   +2   +5   11