Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

I SA/Rz 187/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-18

, z uwagi na nie spełnienie specyficznego kryterium dostępu określonych w Regulaminie konkursu nr [...]. Jak wynika z uzasadnienia zawartego w karcie oceny formalnej projektu...
. Jak wynika z karty rozstrzygnięcia protestu, projekt nie spełniał kryterium specyficznego dostępu nr 1, a mianowicie zakwestionowano, że nie wszystkie kursy przewidziane...

I SA/Rz 186/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-17

, że nie został on uwzględniony. Do pisma dołączono Kartę rozstrzygnięcia protestu złożonego do oceny formalnej do wniosku o dofinansowanie ww. projektu. Jak wynika z karty...
przeprowadzany przez podmiot uprawniony do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi kursami. W regulaminie zaznaczono, że uprawnienia do kierowania pojazdem...

I SA/Sz 826/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-01-08

wniosku stanowił jedyny dokument, na podstawie którego oceniany był projekt, a każdy członek KOP samodzielnie przyznawał określoną liczbę punktów, zgodnie z kartami oceny...
zawodu, zwiększających ich szanse na rynku pracy - są to np. uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii C, które może zdobyć np. uczeń technikum samochodowego...