Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I FSK 1815/18 - Wyrok NSA z 2019-02-14

własności wymienionych w decyzji samochodów, tj. wydanie dowodów rejestracyjnych, zaświadczeń o przeprowadzonych badaniach technicznych czy kart pojazdu;, 3.1.2. art...
. 122 Ordynacji podatkowej, przez błędnie uznanie, że skarżący nie był posiadaczem spornych samochodów, podczas gdy dokumenty urzędowe w postaci karty pojazdu czy dowodu...

V SA/Wa 1756/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

w W. w motywach decyzji z dnia [...] czerwca 2014r. wskazał, że istotą sporu pomiędzy Skarżącym, a organami podatkowymi jest ustalenie, czy nabyty wewnątrzwspólnotowo pojazd marki...
) jak twierdzi skarżący, wówczas nie podlegałby on opodatkowaniu podatkiem akcyzowym., Podkreślił jednocześnie, że przy ustalaniu, czy określony pojazd samochodowy jest do celów...

I SA/Bd 445/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-09-12

, że z zapisów w niemieckim dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu wynika, że w dniu [...] maja 2010r. w miejscowości O. na terytorium Niemiec M. D. dokonał rejestracji...
uznania go przez organ za podatnika, Sąd w pełni podziela dokonane przez organy ustalenia. Wskazać należy, że z zapisów w niemieckim dowodzie rejestracyjnym i karcie...

I SA/Op 445/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-02-02

na podstawie umowy sprzedaży z 12.02.2015 r. pomiędzy B a Spółką, kserokopia karty pojazdu,, • w odniesieniu do faktury nr [...] - kserokopia karty pojazdu, kserokopia...
szczególnych prawa podatkowego, odprowadzić odpowiednio wyliczaną kwotę podatku VAT', kserokopia karty pojazdu, kopia dowodu rejestracyjnego (nr rej...

I SA/Op 286/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-11-14

jako materiał dowodowy dokumenty przekazane przez Starostwo Powiatowe w postaci: [...] dowodu rejestracyjnego część I i II (karta pojazdu) wraz z tłumaczeniem, rachunku...
- tj. do pojazdów samochodowych do transportu towarowego. Stan ten potwierdzały dokumenty sprzed wwozu pojazdu do Polski, tj. dowód rejestracyjny i karta pojazdu...

III SA/Wa 369/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-08

rynkowa'. Dokumenty związane z transakcją 'faktury, karty pojazdów zostały przesłane mi za pośrednictwem kuriera'., Pismem z 16 marca 2016r., sporządzonym w kontekście...
fakturę sprzedaży na Klienta i zamawia dokumenty do rejestracji (kartę pojazdu, świadectwo zgodności WE). Po skompletowaniu, dokumenty przekazywane są Klientowi...

I SA/Op 412/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-11

badaniach technicznych czy kart pojazdu;, 2) art. 122 op, przez błędnie uznanie, że podatnik nie był posiadaczem spornych samochodów, podczas gdy dokumenty urzędowe...
w postaci karty pojazdu czy dowodu rejestracyjnego potwierdzają fakt bycia właścicielem;, 3) naruszenie art. 193 § 1 op w zw. z art. 109 ust. 3 uptu, poprzez uznanie...

I SA/Op 413/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-05-11

własności wymienionych w decyzji samochodów, tj. wydanie dowodów rejestracyjnych, zaświadczeń o przeprowadzonych badaniach technicznych czy kart pojazdu;, 2) art. 122 op...
, przez błędnie uznanie, że podatnik nie był posiadaczem spornych samochodów, podczas gdy dokumenty urzędowe w postaci karty pojazdu czy dowodu rejestracyjnego potwierdzają fakt...

V SA/Wa 635/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

, iż w dniu jego ponownej rejestracji w N., pojazd posiadał dwa miejsca siedzące. Ponadto w polu '25' [...] wskazano, że poprzednia karta pojazdu/dowód rejestracyjny...
siedzącymi uzyskując znajdujące się w aktach sprawy tymczasowy dowód rejestracyjny [...] i kartę pojazdu [...] wystawione już na skarżącą. Ponowna rejestracja nastąpiła...

V SA/Wa 2617/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-25

przez organ rejestrowy decyzji dotyczących rejestracji stałej pojazdów wraz z dowodem rejestracyjnym oraz karty pojazdu, bowiem dotyczą tej samej rejestracji. Co istotne...
rejestracyjnego (albo pozwolenia czasowego), karty pojazdu, organu (który dokonał rejestracji pojazdu), właściciela pojazdu (oraz posiadacza), a także zawierają...
1   Następne >   +2   +5   +10   100