Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA/Łd 507/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-16

Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. stwierdza...
, że skarżącemu Ł. K. przysługuje uprawnienie do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu seria i numer [...] w kwocie 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych; 3...

III SA/Łd 69/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-04-18

ze skargi J. G. na czynność Starosty {...] z dnia [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za wydanie kart pojazdów 1) stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2) odrzuca...
skargę w części żądania zasądzenia ustawowych odsetek za zwłokę od dnia pobrania opłaty za wydanie kart pojazdów; 3) zasądza od Starosty [...] na rzecz strony skarżącej...

III SA/Łd 905/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-10

o stwierdzenie uprawnienia wnioskodawcy do zwrotu łącznie kwoty 14 025 zł za wydanie 33 kart pojazdów, w tym o numerach identyfikacyjnych: [...] (nr rej. [...]), [...] (nr rej...
z dnia 17 stycznia 2006 r., U 6/04, oraz orzeczenia sądów administracyjnych, stwierdziła, że pobranie przez organ administracji za wydanie kart pojazdów łącznie kwoty 16 500...

III SA/Łd 308/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-11

za wydanie kart pojazdów 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności dotyczącej odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów o numerach rejestracyjnych...
w W. zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów wymienionych w pkt 1 w łącznej kwocie 6.250 (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych; 3. oddala skargi w zakresie...

III SA/Łd 837/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-11

wnioskodawcy do zwrotu łącznej kwoty 1700 zł za wydanie 4 kart pojazdów zarejestrowanych przez Starostwo Powiatowe w B. W uzasadnieniu Spółka powołała się na wyrok TK...
. 217 Konstytucji RP. Ponieważ Spółka uiściła na rzecz Starostwa Powiatowego w B. łączną kwotę 2000 zł tytułem opłaty za wydanie kart pojazdu dla 4 pojazdów, to jest kwotę...

III SA/Łd 884/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-12-16

uprawnienia wnioskodawcy do zwrotu łącznej kwoty 14 875 zł za wydanie 35 kart pojazdów zarejestrowanych przez Urząd Miasta [...]. W uzasadnieniu Spółka powołała...
. 1 i art. 217 Konstytucji RP. Ponieważ Spółka uiściła na rzecz Urzędu Miasta [...] łączną kwotę 17 500 zł tytułem opłaty za wydanie kart pojazdu dla wskazanych pojazdów...

III SA/Łd 645/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-02-09

. Z. i J. Z. na czynność Starosty [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1) stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności...
. Z. i J. Z. wystąpili do Starosty [...] z wnioskiem o zwrot nadpłaty w wysokości 425 złotych za wydanie karty pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w S. w dniu...

III SA/Łd 1145/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-01

. S. na czynność Prezydenta Miasta w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1) stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności...
roku K. Sz. wystąpił do Prezydenta Miasta Ł. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty z tytułu opłaty za wydanie karty pojazdu marki [...] zarejestrowanego w dniu 8 marca 2006...

III SA/Łd 97/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-03

[...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. zasądza od Starosty...
Sprawiedliwości w sprawie C-134/07, wystąpił do Starosty [...] z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w kwocie 425,00 zł z tytułu opłaty za wydanie karty pojazdu marki...

III SA/Łd 484/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-06

ze skargi R. K. na akt Starosty [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt; 2. uznaje obowiązek...
Starosty [...] dokonania na rzecz R. K. zwrotu kwoty 425 (słownie: czterysta dwadzieścia pięć) złotych za wydanie karty pojazdu marki Renault Megane o numerze...
1   Następne >   +2   +5   +10   100