Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Po 1848/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-03

. na czynność Starosty C. z dnia [...] września 2014 roku nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu oraz stwierdzenia uprawnienia...
do otrzymania zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: I. odrzucić skargę II. zwrócić skarżącemu kwotę [...],- ([...]) złotych tytułem uiszczonego wpisu...

I SA/Bd 494/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-14

Miasta B. o zwrot nadpłaty za wydanie 12 kart pojazdów w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu pełnomocnik skarżącego powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17...
wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310), na podstawie którego pobierana była opłata za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł i stwierdził, że opłata...

I OSK 329/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

Powiatu W. z dnia [...] marca 2013 r. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za wydanie kart pojazdu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
W. z dnia [...] marca 2013 r. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za wydanie kart pojazdu, w zakresie kart pojazdów o następujących numerach rejestracyjnych...

II SA/Go 489/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-03

zwrócił się o zwrot podatku, traktując uiszczoną opłatę za wydanie karty pojazdu jako podatek. Stwierdził również, że opłata ta nie podlega przepisom ustawy Ordynacja...
. Starosta [...], jako organ podatkowy, nie ustalał, ani też nie określał w drodze decyzji lub innego orzeczenia wysokości odpłatności za wydanie karty pojazdu. Opłata ta została...

II SA/Go 429/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-31

Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) ustalający ją na kwotę 500 zł. Poza tym podał, że uiszczona opłata jest opłatą za wydanie karty...
podejmowane na ich podstawie. Organ uznał też, że wydanie karty pojazdu jest czynnością materialno-techniczną i nie wydaje się w tym zakresie decyzji, a do dnia 15 kwietnia...

II SA/Go 561/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-31

29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. Nie ma także podstaw do tego, aby ustalić obowiązek uiszczenia opłaty w formie decyzji administracyjnej. Wydanie karty pojazdu...
wydało postanowienie nr [...], którym stwierdziło niedopuszczalność odwołania., W uzasadnieniu organ wskazał, że zarówno wydanie karty pojazdu, jak też pobranie opłaty...

II SA/Sz 351/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-24

w kwocie [...] zł pobranej za wydanie karty pojazdu,, w związku z rejestracją samochodu osobowego marki [...] nr rejestracyjny [...]. Jako podstawę prawną żądania wskazał wyrok...
należności za wydanie karty pojazdu. Jednocześnie złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wezwania., Prezydent Miasta postanowieniem z dnia [...] r. przywrócił D.H....

II SA/Go 213/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-31

w tym przedmiocie., W odpowiedzi na powyższy wniosek, pismem z dnia [...] lutego 2007 r. Starosta wyjaśnił, iż obowiązek wydania karty pojazdy za opłatę wynika z art. 77 ust. 3...
. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu...

II SA/Go 49/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-14

Miasta z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia odrzucić skargę. W skardze noszącej datę [...] grudnia 2014...
za wydanie karty pojazdu,, - ustalenie obowiązku w/w organu dokonania na rzecz skarżącego zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki [...] numer...

II SA/Sz 763/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-10-26

., sygn. akt II SA/Sz 763/16 w sprawie ze skargi L. Z. na czynność Starosty P. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu postanawia...
pojazdów' wpisać 'zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu' oraz w wersie 3-5 od dołu zamiast 'stwierdza uprawnienie skarżącej L. Z. do otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty...
1   Następne >   +2   +5   +10   100