Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 2422/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-07

roszczeń wierzyciela;, ⁃ kwota opłaty egzekucyjnej na karcie rozliczeniowej została zawyżona;, ⁃ wniosek dłużnika o umorzenie postępowania oddalono w całości powołując...
od pracodawcy, co potwierdza karta rozliczeniowa;, ⁃ brak informacji o treści adnotacji na zwróconym wierzycielowi tytule wykonawczym;, ⁃ nie zawiadomiono dozorcy o uchyleniu...

VI SA/Wa 2853/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-27

),, - prowadzić prawidłowo akta sprawy, poprzez ponumerowanie kart akt, oznaczenie liczby kart akt na wewnętrznej stronie tylnej okładki, klasyfikację archiwalną w prawej...
dolnej części okładki akt, podpisaną przez komornika (§ 21 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia),, - odnotować na karcie rozliczeniowej każdą pobraną lub wydaną kwotę w dniu...

VI SA/Wa 268/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-30

adwokackiego oraz na egzemplarzu zestawu pytań testowych i karcie odpowiedzi lub na egzemplarzu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania zdającego i stanowi wyłączną...
wykluczenia zdającego z egzaminu adwokackiego zostaje to odnotowane w protokole przebiegu egzaminu adwokackiego oraz na egzemplarzu pytań testowych i karcie odpowiedzi...

VI SA/Wa 940/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-28

w postaci pozbawienia prawa prowadzenia pojazdów. Skarżący uznał, iż brak ten jest częścią zadania, a informacja o okresie orzeczonego środka karnego zawarta w wyjaśnieniach...
się z tezą, jakoby informacja przekazana ustnie w trakcie egzaminu odnośnie okresu na który orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów w wyroku Sądu Rejonowego w R. z dnia...

VI SA/Wa 2049/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-13

, iż wnioskodawca w dniach [...],[...] i [...] września 2007 r. złożył egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym,, - życiorys i kartę danych osobowych,, - zaświadczenie z Krajowego...
[...] sierpnia 2011 r., którym zmieniono postanowienia odnośnie do wynagrodzenia,, - oryginał PIT-11 za 2011 r. wraz z kartą przychodów za 2011 r.,, - oryginał PIT-11 za 2012 r. wraz...