Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

I SA/Ke 239/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-15

. Nr. 58 poz. 515 ze zm.).W ramach procedury obowiązującej przy rejestracji pojazdów właścicielowi została wydana karta pojazdu na podstawie art. 77 ust. 3 w/w ustawy...
, który nie dotyczył wznowienia postępowania w przedmiocie rejestracji pojazdu a wznowienia postępowania w sprawie zwrotu opłaty za wydanie karty tego pojazdu. Zdaniem Kolegium...

I SA/Ke 230/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-13

Z 2003r. Nr. 58 poz. 515 ze zm.).W ramach procedury obowiązującej przy rejestracji pojazdów właścicielowi została wydana karta pojazdu na podstawie art. 77 ust. 3 w/w ustawy...
ten ma zastosowanie w sprawie bo opłata za wydanie karty pojazdu jest opłatą o której w nim mowa. Nadto określił ją organ, który nie jest organem podatkowym, wydając rozporządzenie...

I OSK 3251/14 - Wyrok NSA z 2016-10-18

, niemieckim wtórnikiem karty pojazdu serii [...], zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu nr [...] z dnia 21 lipca 2009 r., wystawionym przez Okręgową...
, że dokumenty przedłożone do rejestracji w postaci dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu są fałszywe. Prokurator wskazał, że ustalenie to zostało dokonane na podstawie opinii...

III SA/Lu 196/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-09-03

i karty pojazdu., W uzasadnieniu decyzji organu pierwszej instancji wskazano, że na wniosek J. K. i P. K. z dnia 7 listopada 2011 r. wydano pozwolenie czasowe, a następnie...
2011 r., karcie pojazdu, dowodzie rejestracyjnym, zaświadczeniu o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu oraz oświadczeniu dotyczącym tablic rejestracyjnych...

III SA/Lu 359/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-02-27

lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5 (pkt 1); karty pojazdu, jeżeli była wydana (pkt 2); dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd...
', do którego dołącza: dowód własności pojazdu (pkt 1); kartę pojazdu, jeżeli była wydana (pkt 2); dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (pkt 3) oraz tablice...

II FSK 474/18 - Wyrok NSA z 2019-12-19

pobrania opłaty za kartę pojazdu (wyroki: Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.02.2009 r., I OSK 418/08 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie...

I SA/Bd 405/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-07-24

w sprawie materiału dowodowego wynika, iż przedmiotowy pojazd od 01 stycznia do 18 kwietnia 2005 r. był własnością strony. Wynika to z karty informacyjnej pojazdu...
. Z ww. karty informacyjnej pojazdu wynika, że był to samochód ciężarowy uniwersalny,, o dopuszczalnej masie całkowitej 15.184 kg. Zatem pojazd ten był objęty zakresem...

II GSK 672/19 - Wyrok NSA z 2019-12-10

. w trybie art. 258 TFUE. Taka konstatacja wynika z prawa do skutecznej ochrony sądowej uprawnień jednostki wynikających z prawa UE (art. 19 w związku z art. 47 karty Praw...
z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym 1. wznawia postępowanie zakończone wyrokiem Naczelnego Sądu...

II GSK 664/19 - Wyrok NSA z 2020-01-21

wynikających z prawa UE (art. 19 w związku z art. 47 karty Praw Podstawowych). Jednostki nie powinny bowiem ponosić konsekwencji naruszenia przez organ państwowy prawa...
2014 r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia 1. wznawia postępowanie zakończone wyrokiem Naczelnego Sądu...

II GSK 648/19 - Wyrok NSA z 2019-12-03

. w trybie art. 258 TFUE. Taka konstatacja wynika z prawa do skutecznej ochrony sądowej uprawnień jednostki wynikających z prawa UE (art. 19 w związku z art. 47 karty Praw...
za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia 1. wznawia postępowanie zakończone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2018 r., sygn. akt II GSK...
1   Następne >   3