Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Kr 317/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-07

ulicy A.B . Wprost wskazują na to mapy zgromadzone na następujących kartach: karta nr 152 akt administracyjnych sprawy, karta nr 151 akt administracyjnych sprawy, karta nr 74...
akt administracyjnych sprawy i karta nr 32 akt administracyjnych sprawy. Z wypisu z ewidencji gruntów wynika również, że cała działka nr [.....] stanowi drogę...

II SA/Kr 695/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-27

z 19 października 2011 r. znak [....] - karty akt organu I instancji nr 167-171), przedmiotowa nieruchomość znajdowała się w granicach obowiązującego Planu ogólnego...
z załącznikami graficznymi, ale z nich nie wynika, w jakich granicach ta budowa miałaby się odbywać (akta administracyjne, karty nr 206-210) i czy obejmowała ona całą...

II SA/Gl 784/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-27

. [...], składającej się z działek o numerach geodezyjnych: 1 o pow. 0,0109 ha, 2 o pow. 0,0308 ha, 4 o pow. 0,0068 ha, 5 o pow. 0,0062 ha i 6 o pow. 0,0813 ha, karta mapy 1...
też m.in. karta ewidencyjna nieruchomości obejmującej jej teren., Co do braku podstaw do zwrotu objętej żądaniem nieruchomości Starosta powołał się też dodatkowo na wyrok...

IV SA/Po 121/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-11

następnie, że mając na uwadze wskazania Sądu, zwrócił się do Zarządu Dróg Miejskich w P. o przedłożenie 'karty inwentaryzacyjnej drogi', zawierającej informację...
i niekoszona roślinność oddzielającą pas drogowy od terenów leśnych na sąsiedniej działce nie pełni funkcji ochronnej przed oślepianiem przez pojazdy bądź zawiewaniem...

I SA/Wa 788/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-27

zawartemu w skardze została doręczona pisemna oferta z dnia 12 listopada 2003 r. do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, co wynika z karty nr 31 i 32 akt...
10 kwietnia 2003 r. stanowi, że autostradą jest droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:, wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone...

II SA/Gd 624/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-21

, że drogą jest 'wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych...
znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt'., Elementy wchodzące w skład drogi...

I OSK 2893/15 - Wyrok NSA z 2017-08-29

tego terenu określonych w załączniku nr [...] (informacja o terenie z dnia [...].06.1977 r. - karta [...]akt administracyjnych). Z opisu planowanej wiaty na sprzęt (pkt 6.3....
z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, ponieważ przez przedmiotową działkę biegnie jedyna droga umożliwiająca dostęp pojazdów straży pożarnej do tej części działki...

II SA/Sz 1042/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-14

tego terenu określonych w załączniku nr 1 a (informacja o terenie z dnia .[...]. - karta 169 akt administracyjnych). Z opisu planowanej wiaty na sprzęt (pkt 6.3. opis...
decyzji jest niezgodna z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, ponieważ przez przedmiotową działkę biegnie jedyna droga umożliwiająca dostęp pojazdów straży pożarnej...

II SA/Gd 274/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-13

urzędu działka nr [..], karta mapy 56, obecnie ma numer [..], obręb nr [..]., Rozpoznając odwołanie Wojewoda decyzją z dnia 24 lutego 2017r., na podstawie art. 138 § 1...
ul. M. zrealizowano nowy parking na około 200 pojazdów. Nadto z protokołu oględzin z dnia 17 października 1996 r. wynikało, że 'część działki stanowi fragment parkingu...

I OSK 1921/14 - Wyrok NSA z 2015-09-08

, dalej decyzją komunalizacyjną Wojewody W. z dnia [...] grudnia 2009 r., kartą inwentaryzacyjną drogi, z których wynika jednoznacznie, że działka nr [...] stanowi drogę...
, w której ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe, a jezdnia to część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów, wreszcie chodnik część drogi przeznaczoną do ruchu...
1   Następne >   2