Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

II SA/Go 258/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-10

Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 listopada 2009 r. sygn. akt II SA/Go 706/09, w którym stwierdzono uprawnienie skarżącego Z.J.R. do otrzymania zwrotu opłat za karty pojazdów...
Prezydenta Miasta w przedmiocie zwrotu stronie skarżącej nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów, wydane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta - szczegółowo opisanych...

I SA/Bd 879/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-01-24

w Bydgoszczy stwierdził bezskuteczność czynności Starosty T. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za karty pojazdu oraz uznał uprawnienie K. O. do otrzymania zwrotu opłat za karty...
tytułem nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma., W odpowiedzi, pismem z dnia [...] r. Starosta T. odmówił...

II SA/Gl 64/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-07

wymierzenia Staroście [...] grzywny za niewykonanie wyroku sądu w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu 1. wymierza Staroście [...] grzywnę w wysokości 1000 (tysiąc) złotych; 2...
, iż przywołanym wyrokiem Sąd uchylił akt Starosty [...] z dnia [...]r. Nr [...], którym odmówiono dokonania zwrotu żądanej kwoty w wysokości 425 zł za wydanie karty pojazdu marki...