Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

I OZ 1745/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

prod.1995 zarejestrowanego na rzecz J. Ż., 2) odmawiającej zarejestrowania powyższego samochodu, 3) nakładającej obowiązek zwrotu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu...
nakładającej obowiązek zwrotu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odnosząc się do kwestii...

II SA/Sz 1165/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-15

powyższego samochodu, 3) nakładającej obowiązek zwrotu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych tego pojazdu, umorzyło postępowanie odwoławcze., A.R....
wykonania decyzji Starosty K. z dnia [...] nr [...] w pkt 3 nakładającej obowiązek zwrotu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych., Wojewódzki Sąd...

I OZ 697/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-03

unieważnienia dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i odmowy ponownej rejestracji pojazdu postanawia: oddalić zażalenie...
rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i odmowy ponownej rejestracji pojazdu. Sąd I instancji stwierdził, iż skarżący nie powołał w swoim...

I SA/Lu 959/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-19

nadpłaty z tytułu opłaty za wydanie karty pojazdu p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W dniu 6 sierpnia 2013 r. Prokurator Rejonowy wniósł...
za wydanie karty pojazdu. W skardze zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wniosek ten nie został jednak w żaden sposób uzasadniony., Wojewódzki Sąd...

II SA/Gl 613/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-20

. W jego uzasadnieniu wskazano, że wykonanie przedmiotowej decyzji oznacza zwrot unieważnionego dowodu rejestracyjnego samochodu, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych...
, tablic rejestracyjnych oraz karty pojazdu, skutkuje co prawda niemożnością korzystania przez skarżących z konkretnego auta, co niewątpliwie może się przyczynić...

II SA/Bd 1444/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-28

[...], dotyczącego zwrotu tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu. W skardze skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia Samorządowego...
rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, a tym samym przyczyni się to do niemożności korzystania z pojazdy, zgodnie z jego przeznaczeniem., Wojewódzki Sąd...

III SA/Lu 2/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-21

wzywające do zwrotu tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu samochodu osobowego marki [...] w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem...
grzywnę w celu przymuszenia do wykonania obowiązku zwrotu tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu w wysokości 2 tysięcy złotych., Wojewódzki Sąd...

I OZ 116/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

. o zarejestrowaniu pojazdu marki Nissan Patrol oraz odmawiającą zarejestrowania tego pojazdu i zobowiązującą do zwrotu dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych, jak i karty...
rejestracyjnych oraz karty pojazdu, skutkuje co prawda niemożnością korzystania przez skarżącego z konkretnego auta, co niewątpliwie z uwagi na stan zdrowia...

VII SA/Wa 689/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-04

zaskarżoną decyzję w części zawartej w punkcie 2. (dot. unieważnienia tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, znaków legalizacyjnych i karty pojazdu) i umorzył...
i umorzenia postępowania w sprawie rejestracji pojazdu postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji W dniu 18 marca 2014 r. J. B. wniósł skargę do Wojewódzkiego...

IV SA/Wa 622/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

rozebrany na części, a niektóre jego elementy poddane rozdrobnieniu w urządzeniach strzępiących. Ponadto zostanie unieważniony dowód rejestracyjny pojazdu, karta pojazdu...
., Uzasadniając wniosek o wstrzymanie skarżąca podniosła, że wykonanie zaskarżonego postanowienia przez przekazanie pojazdu marki [...] do stacji demontażu pojazdów spowoduje...
1   Następne >   +2   +5   9