Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Go 672/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-03

podmiotu. Orzecznictwo wskazuje tu na takie czynności jak np. zameldowanie, rejestracja, odmowa zwrotu nadpłaconej kwoty za kartę pojazdu., 8. Wniosek złożony przez Starostę...

IV SA/Wa 2169/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-03

k.p.a., jako że w ocenie sądu w okolicznościach niniejszej sprawy nie sposób uznać, że wskazane w decyzji przepustowości kanału według pierwotnej karty informacyjnej...
przedsięwzięcia, a nie z aneksu do karty informacyjnej stanowiło oczywistą omyłkę pisarską.', Powyższe w ocenie Sądu budzi uzasadnione wątpliwości w zakresie prawidłowości...

II SA/Rz 571/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-27

wykluczył taki związek (współzwiązek) przyczynowo - skutkowy (zob. uzupełnienie opinii w piśmie z dnia 12 września 2014 r. - karta 127). W świetle powyższego opinia...
spowodowane są naciskiem przejeżdżających pojazdów, a warstwa twarda jest niedostateczna i została wgnieciona w podłoże. Utwardzona droga gruntowa znajduje się również na działce...

III SA/Po 454/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-26

Przedsiębiorstwo 'A.' G.M., położonym w D. przy ul. W. [...] stwierdzono jedynie naruszenia w zakresie braku prowadzenia karty ewidencji odpadów dla odpadu o kodzie 02 03 05...
jednolitym strumieniem, pozostawiającym charakterystyczne zagłębienia w glebie, z pojazdu stojącego w miejscu, wylewaniu na grunty rolne odpadów innych niż powstałe z płukania...