Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 132/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

ewidencji pojazdów jak i w karcie pojazdu, którą dysponuje jego dotychczasowy właściciel. Art. 78 ust. 3 prd nakład na organ rejestrujący takie zdarzenie jak zbycia/nabycia...
pojazdu dokumentować w karcie pojazdu., Zdaniem Prezydenta zawiadomienie o zbyciu pojazdu dokonane przez S.O. jako czynność materialno-techniczna niestanowiąca...

I OW 103/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-18

decyzji administracyjnej w sprawie, a więc załatwienie sprawy polega na dokonaniu czynności materialno-technicznej ujawnienia zdarzenia w karcie pojazdu. Zdaniem tego organu...
w karcie pojazdu (ust. 3). Zauważyć należy, że powyższy przepis nie zawiera szczególnej regulacji określającej właściwość miejscową organu uprawnionego do przyjęcia...

I OW 139/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-20

bądź Prawo o ruchu drogowym). Zdarzenia, o których mowa w ust. 2, są dokumentowane w karcie pojazdu; odpowiednich wpisów dokonuje starosta (art. 78 ust. 3 prd). Prawo...
w karcie pojazdu (ust. 3). W art. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579...

I OW 99/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-21

pojazdu, bez dołączenia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych [...], które potwierdzają ostatnią rejestrację tego pojazdu. Starostwo Powiatowe...
pojazdu, załączając ubezpieczenie OC, zaświadczenie o demontażu, faktury zakupu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, unieważnione tablice rejestracyjne...

I OW 100/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-21

wyrejestrowania pojazdu, bez dołączenia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych [...], które potwierdzają ostatnią rejestrację tego pojazdu. Starostwo...
przedmiotowego pojazdu, załączając ubezpieczenie OC, zaświadczenie o demontażu, faktury zakupu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, unieważnione tablice rejestracyjne...

I OW 101/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-21

pojazdu, bez dołączenia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych [...], które potwierdzają ostatnią rejestrację tego pojazdu. Starostwo Powiatowe...
przedmiotowego pojazdu, załączając ubezpieczenie OC, zaświadczenie o demontażu, faktury zakupu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, unieważnione tablice rejestracyjne...

I OW 102/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-21

pojazdu, bez dołączenia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych [...], które potwierdzają ostatnią rejestrację tego pojazdu. Starostwo Powiatowe...
przedmiotowego pojazdu, załączając ubezpieczenie OC, zaświadczenie o demontażu, faktury zakupu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, unieważnione tablice rejestracyjne...

I OW 78/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

rejestrujący - ten który rejestrował pojazd, jako dalszą czynność materialno-techniczną musi dokonać stosownej adnotacji w systemie ewidencji pojazdów, jak i w karcie pojazdu...
/nabycie w karcie pojazdu. Zdaniem Prezydenta M. W. - zawiadomienie o zbyciu pojazdu dokonane przez Spółkę Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce jako czynność materialno...

I OW 75/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

inne czynności materialno-techniczne, np. dokonuje stosownej adnotacji w systemie ewidencji pojazdów, jak i w karcie pojazdu, którą dysponuje jego dotychczasowy właściciel...
lub użytkownik z R. Przepis art. 78 ust. 3 p.r.d. nakłada także na organ rejestrujący takie zdarzenie jak zbycie/nabycie obowiązek umieszczenia stosownej adnotacji w karcie...

I OW 77/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-01

ewidencji pojazdów, jak i w karcie pojazdu, którą dysponuje jego dotychczasowy właściciel z B. Przepis art. 78 ust. 3 p.r.d. nakłada także na organ rejestrujący...
takie zdarzenie jak zbycie/nabycie obowiązek umieszczenia stosownej adnotacji w karcie pojazdu., W ocenie Prezydenta W., zawiadomienie o zbyciu pojazdów dokonane przez Spółkę...
1   Następne >   2