Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

III SA/Kr 1117/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-18

zwrotu na rzecz strony skarżącej A sp. z o.o. w W części opłaty w wysokości 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) pobranej za wydanie karty pojazdu marki Renault...
za wydanie karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki Renault [...] o nr rej. [...]., W odpowiedzi aktem z dnia 30 lipca 2020 r. Prezydent Miasta odmówił spełnienia...

III SA/Kr 1118/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-16

do dokonania zwrotu na rzecz strony skarżącej [...] sp. z o.o. w W. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranej za wydanie karty pojazdu marki Volvo...
część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...]., W odpowiedzi aktem z dnia 30 lipca 2020 r. Prezydent Miasta odmówił...

III SA/Kr 1148/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-02-15

zwrotu na rzecz strony skarżącej [...] sp. z o.o. w W. części opłaty w wysokości 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych pobranej za wydanie karty pojazdu marki...
część wniesionej opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla pojazdu marki [...] o nr rej. [...]., W odpowiedzi aktem z dnia 30 lipca 2020 r. Prezydent Miasta odmówił...

IV SA/Gl 443/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-01-24

[...]r. nr [...] w przedmiocie inne z zakresu prawa o ruchu drogowym - opłata za wydanie karty pojazdu 1) uchyla zaskarżony akt; 2) zasądza od Prezydenta Miasta R...
kwoty za wydanie karty pojazdu następujących samochodów: [...] o nr rej.[ ...] , [...] o nr rej.[...], [...] o nr rej.[...] , [...] o nr rej. [...] i [...] o nr rej...

II SA/Gl 617/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-18

[...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1) uchyla zaskarżony akt, 2) zasądza od Prezydenta Miasta K. na rzecz skarżącej Spółki kwotę...
') jako następca prawny Spółki 'B.' S.A., wystąpiła do Prezydenta Miasta K. o zwrot kwoty 425 zł, stanowiącej część opłaty wniesionej za wydanie karty pojazdu...

II SA 3054/01 - Wyrok NSA z 2002-01-10

jest w karcie pojazdu, a nie w dowodzie rejestracyjnym - art. 78 ust. 3 tej ustawy oraz par. 5 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r...
. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów (...) /Dz.U. nr 59 poz. 634/., Taka regulacja jest sprzeczna z zasadą równości, gdyż dyskryminuje część właścicieli...

OPK 20-22/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-12-18

tego artykułu są dokumentowane w karcie pojazdu, a odpowiednich wpisów dokonuje starosta., Przy rozpatrywaniu spraw Kolegium zwróciło uwagę na szczegółowe uregulowanie obowiązku...
zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.' Natomiast w ust. 2 stwierdza...

VII SA/Wa 856/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-18

'kartami parkingowymi', jeżeli przewożący te osoby pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest na stanowisku postojowym oznaczonym jako miejsce dla pojazdu osoby...
W. podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi., Karta 'N+', '[...] ' oraz '[...] ' wydawane są w imieniu P...

III SA/Gd 692/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-30

skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;, 4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu...
. na uchwałę Rady Powiatu Tczewskiego nr XXXVI/267/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu...

II SA/Go 659/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-13

zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie...
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów., W § 14 ust. 4 pkt 3 uchwały Rada...
1   Następne >   +2   +5   +10   12