Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

II SA/Ol 1253/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-12-17

dokonania przez M. Ł. szczegółowej kontroli pojazdu wywodzi z karty opisu stanowiska nr '[...]', stanowiącej załącznik do ww. karty zakresu obowiązków i uprawnień...
. Co więcej takowe obowiązki M. Ł. nie wynikają z jego karty zakresu obowiązków i uprawnień stanowiącej załącznik nr 3 do decyzji nr '[...]' Dyrektora Izby Celnej z dnia...

III SA/Lu 170/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-06

dotyczącej rewizji celnej pojazdu na 'tak', skreślając wcześniej zaznaczoną dyspozycję na 'nie' na karcie kontrolnej nr [...]., W związku z tym w dniu [...] 2005 r...
przystąpił do rejestracji w systemie 'Granica', w trakcie której zamiast cyfry '6' omyłkowo wpisał cyfrę '3' w numerze rejestracyjnym pojazdu, dodając, że na karcie kontrolnej...

I OSK 2822/15 - Wyrok NSA z 2016-05-06

szczegółowej kontroli pojazdu wywodzi z karty opisu stanowiska nr [...], stanowiącej załącznik do karty zakresu obowiązków i uprawnień, wskazując na powinności wynikające...
, że skarżący [...] sierpnia 2013 r. pełnił służbę w Urzędzie Celnym w O., Oddziale Celnym w B. W zakresie jego obowiązków, wynikającym z Karty zakresu obowiązków i uprawnień leżało...

II SA/Ol 447/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-06-30

z karty opisu stanowiska nr ‘[...]', stanowiącej załącznik do ww. karty zakresu obowiązków i uprawnień. Jednocześnie tytułem przykładu wskazał na powinności wynikające...
czego po wykonaniu powtórnej kontroli ww. pojazdu przez funkcjonariuszy z Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej , ujawniono 6600 sztuk papierosów, co stanowi...

II SA/Lu 813/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-07

odprawy celnej tego pojazdu dokonywał osobiście D. C., co potwierdził podpisem na obiegowej karcie kontrolnej. Podróżujący samochodem zeznali, że kontrola celna przebiegała...
swoim podpisem na karcie obiegowej pojazdu. Powtórna kontrola tego pojazdu dokonana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wykazała przewóz kosmetyków i obuwia...

III SA/Lu 44/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-13

ma zarejestrowanie w karcie kontrolnej pojazdu dyspozycji na 'tak', a jakie - na 'nie' i czy podlega ona zmianie, a jeśli tak, to przez kogo, czy odprawiany...
i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania'. Szczegółowe zaś obowiązki każdego funkcjonariusza celnego określa karta zakresu obowiązków i uprawnień...

I OSK 699/13 - Wyrok NSA z 2014-04-23

funkcjonariuszy do szybszego odprawiania pojazdów (karta nr [...], tom III akt sprawy), to nie zachodziła potrzeba jego ponownego przesłuchiwania i zadawania mu konkretnego pytania...
tylny zderzak', nie dokonywał demontażu żadnych elementów konstrukcji pojazdu, nie wnioskował o prześwietlenie pojazdu na RTG, nie zgłaszał także potrzeby pomocy innego...

III SA/Lu 267/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-13

z treści powyższej pieczęci jak i z dołączonych do akt karty zakresu obowiązków i uprawnień przewidzianych dla osób pełniących stanowisko starszego kontrolera celnego...
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów (...) (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262), po rozpatrzeniu odwołania L. P...

II SA/Rz 1060/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-03-06

, że w jego karcie zakresu czynności obowiązków i uprawnień nie było czytelnej instrukcji postępowania na stanowisku 'waga wywóz' i dopiero po wszczęciu wobec niego...
,, - warunkami atmosferycznymi ( niskie temperatury),, - przekraczaniem granicy przez pojazdy ponadnormatywne,, - błędem wagi,, - zbyt małym rozstawem osi pojazdu...

OSK 1109/04 - Wyrok NSA z 2005-02-08

i w pkt 1 tiret 1 indywidualnej karty zakresu obowiązków i uprawnień z dnia 16 czerwca 1995 r./. Orzeczeniem Naczelnika wymierzono Stanisławowi S. karę określoną w art...
obowiązujących oraz regulaminów, upoważnień, kart. zakresu obowiązków, określających zakres obowiązków i uprawnień służbowych funkcjonariusza oraz zakres działalności...
1   Następne >   3