Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol

IV SA/Wr 579/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-08-04

[...]r. w przedmiocie odmowy wydania wtórnika karty pojazdu marki Polonez Atu oddala skargę. W dniu [...]r. K. S. zwrócił się do Starosty P. o wydanie wtórnika karty...
warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu, z uwagi na zagubienie karty w trakcie remontu mieszkania., Decyzją z dnia [...]r...

III SA/Lu 233/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-03

Miasta z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt; II. zasądza od Prezydenta Miasta...
, stanowiącej część opłaty za wydanie karty pojazdu nr [...] dla samochodu marki [...][...] o nr rej. [...]., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że uiścił kwotę 500 zł...

I OSK 2095/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu kwoty 30.525 zł, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy...
z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna...

I OSK 2096/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu kwoty 30.525 zł, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy...
z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna...

I OSK 2091/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

2011 r. Z. W. wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu kwoty 30.525 zł, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy...
Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł...

I OSK 2092/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

2011 r. Z. W. wystąpił do Starosty Nyskiego z żądaniem zwrotu kwoty 30.525 zł, tytułem opłaty pobranej za wydanie karty pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy...
Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04, podnosząc, że zgodnie z tym wyrokiem opłata z tytułu wydania karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł...

III SA/Łd 507/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-16

Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. stwierdza...
, że skarżącemu Ł. K. przysługuje uprawnienie do zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu seria i numer [...] w kwocie 425 (czterysta dwadzieścia pięć) złotych; 3...

I OSK 2119/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

. nr [..], uchylił zaskarżoną czynność w części dotyczącej odmowy zwrotu pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki [..] o numerze rejestracyjnym...
stycznia 2006 r., sygn. akt U 6/04 wskazał, że opłata za wydanie karty pojazdu przekraczająca kwotę 75 zł jest nienależna, jako sprzeczna z ustawą z dnia 20 czerwca 1997...

VII SA/Wa 2431/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-09

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2012 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wydania wtórnika karty pojazdu skargę oddala Prezydent [...] decyzją z dnia...
2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2003 r. Nr 189 poz. 1858 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawy A. K...

I OSK 2189/12 - Wyrok NSA z 2012-12-19

. nr [..], uchylił zaskarżoną czynność w części dotyczącej odmowy zwrotu pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki Mercedes - Benz o numerze rejestracyjnym...
za wydanie kart pojazdu dla 53 samochodów sprowadzonych z zagranicy, wymienionych w załączniku do tego pisma. W uzasadnieniu odwołując się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100