Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Po 15/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-03

[...], skarżący K. P. domagał się wydania orzeczenia nakazującego Staroście zwrot na jego rzecz kwoty [...]zł, nieprawnie pobranej przez organ za wydanie karty pojazdu...
do wniesienia skargi na czynność organu polegającą na odmowie zwrotu części opłaty od karty pojazdu, upływał zgodnie z art. 53 § 2 p.p.s.a., po 60 dniach od złożenia pisma...

III SA/Kr 948/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-20

opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia 22 marca 2016r. G. S. wniósł do Starosty o zwrot nadpłaty...
w wysokości 2125 zł za wydanie kart pojazdów o nr rej. [...], [...], [...], [...] i [....]., Pismem z dnia 23 marca 2016r. nr [...] Starosta poinformował G. S., że brak...

II SA/Sz 1333/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-01-04

za wydanie karty pojazdu postanawia : odrzucić wniosek W dniu [...] r. ( data stempla pocztowego na kopercie) B. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Sz...
. skargę, opatrzoną datą [...] r., na czynność Starosty [..] z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu., Do skargi B. J. załączył...

III SA/Łd 384/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-07-20

odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanawia: odrzucić wniosek. Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę I. K...
. na pismo Starosty [...] z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu., Pismem z dnia 8 lipca 2011r. I. K. wniósł o przywrócenie terminu...

II SA/Po 886/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-08

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. M. o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi S. M. na akt Starosty K. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu...
naruszenia prawa z uwagi na fakt, iż pismo z dnia 13 kwietnia 2011 r., którym odmówiono mu zwrotu uiszczonej opłaty za kartę pojazdu, nie zawierało pouczenia o możliwości...

II SA/Ke 363/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-01-21

2008r., sygn. akt: II SA/Ke 363/08 w sprawie ze skargi W. J. na działanie Starostwa Powiatowego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu p o s t a n a w i a : przywrócić W. J...
Powiatowego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu - na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...

II SA/Po 880/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-10

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. J. na akt Prezydenta Miasta K. z dnia [...] lipca 2009r. Nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanawia przywrócić...

II SA/Bk 396/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-18

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. B. na czynność Starosty H. z dnia [...] kwietnia 2008r. nr [...] w przedmiocie opłaty za wystawienie karty pojazdu p o s...

II SA/Go 190/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-04

na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. [...] o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu...

II SA/Gl 599/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

sprawy ze skargi J. K. na pismo Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za kartę pojazdu na skutek wniosku skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   10