Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Ke 49/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-19

rejestracyjnego, zalegalizowanych tablic oraz nalepki kontrolnej i karty pojazdu Spółka dokonała w tym samym dniu., Pismem z dnia 30 kwietnia 2020 r. Spółka wniosła...
w odpowiednim czasie o sprzedaży w dniu 28 lutego 2020 r. ww. pojazdu, wydano decyzję o zarejestrowaniu pojazdu na stałe, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. Organ...

VI SAB/Wa 44/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-21

naruszenia prawa (karta nr [...] akt administracyjnych), wskazano - po przytoczeniu treści art. 4 pkt 12 ustawy o transporcie drogowym - że prawodawca unijny...
do zarejestrowania pojazdu w Polsce w sytuacji gdy dojdzie do jego powierzenia, a podmiot polski chce zarejestrować pojazd powierzony, a nie normą nakładającą obowiązek na podmiot...

II SAB/Sz 152/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

skarżącego z dnia 4 czerwca 2012 r. (karta 1 akt administracyjnych). Jeżeli organ miał jakiekolwiek wątpliwości co do treści żądania, powinien wezwać stronę do sprecyzowania...
. na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu I. umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności, II. stwierdza...

II SAB/Sz 107/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-04

przez zwiększone kontrole. Karta pobytu jest mu więc niezbędna do wykonywania zawodu w Polsce. Jest zatrudniony przez polskiego przedsiębiorcę, który przez opieszałość Wojewody...
[...] listopada 2019 r. karta pobytu ważna do dnia [...] stycznia 2021 r., której ważność z mocy prawa została przedłużona 'do odwołania stanu epidemii'. Karta pobytu w okresie...

IV SAB/Po 148/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-07

z tym, że nie dostarczono:, - tłumaczenia prawa jazdy z kopią prawa jazdy złączonego w sposób trwały,, - karty pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego pobyt na terenie...
za pośrednictwem pełnomocnika skarżący uzupełnił tylko część brakujących dokumentów, będąc jednocześnie poinformowany o stanowisku urzędu dotyczącego niewłaściwej karty pobytu...

I SAB/Wr 820/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-09-16

o niekaralności, karta pobytu, prawo jazdy, karta kierowcy, pit- 11. Strona pismem z 12 grudnia 2018 r. wskazuje, że aktualnym adresem zamieszkania jest zawarty w załączanym...
zaświadczeniu o zameldowaniu. W dniu 13.03.2019 Strona stawia się w urzędzie Organu i składa odciski palców oraz dokumenty w przedmiocie stron paszportu z adnotacjami, karta...

II SAB/Gl 99/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-27

, do którego przedłożył fotografię, orzeczenie lekarskie nr [...] z dnia [...] r., dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy, kopię prawa jazdy oraz kopię karty pobytu...
w wysokości 100 zł, kserokopię prawa jazdy wraz z tłumaczeniem uwierzytelnionym z języka [...], kserokopię karty pobytu [...], informację o ochronie danych osobowych...

III SAB/Gl 19/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-16

faktycznym i prawnym, ponaglenie sprawie nie znajduje uzasadnienia., Postanowieniem z [...] r., sygn. akt [...] (karta 277, tom X akt administracyjnych) Generalny Inspektor...
zwrócono się do Komendy Wojewódzkiej Policji, Wydział Wywiadu Kryminalnego Wspólna Placówka w . z prośbą o pozyskanie i przekazanie informacji, czy wymienione w piśmie pojazdy...

I SAB/Łd 10/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-06-10

dotyczące transakcji z kontrahentami (10 teczek oraz 2 pliki dokumentów luzem) i materiały (3 segregatory oraz 2 karty), o które proszono w dniu 5 czerwca 2017 r.. W ramach...
Skarbowej w Ł. z wnioskiem o informacje dotyczące tras przejazdu pojazdów ciężarowych w procedurze tranzytu, odpowiedzi udzielono 4 lutego 2020 r.., Naczelnik Ł. Urzędu...

I SAB/Łd 9/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-23

i dokumentacji źródłowej (w tym np. CMR i kart spedycyjnych) przeprowadzono analizę tras, warunków i miejsc dostawy;, - uzyskano informacje SCAC dot. podmiotu M...
grudnia 2019 r., w ramach pomocy prawnej przeprowadzono przesłuchania świadków - kierowców, którzy kierowali pojazdami przewożącymi towar: H. K., D. Z., K. J., S. C., M.Z....
1   Następne >   2