Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

II SA/Go 417/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-24

z tytułu opłaty za kartę pojazdu oraz na mocy której to decyzji organ II instancji umorzył postępowanie w sprawie., Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21...

I OSK 1688/17 - Wyrok NSA z 2018-01-17

sierpnia 2012 r. z komitentem - G.H. Odmówiono mu jednak rejestracji motocykla, gdyż nie dysponował kartą pojazdu oraz stałym dowodem rejestracyjnym pojazdu., W związku...
, że G.H., działając przez pełnomocnika - K.P., wystąpił w dniu 1 sierpnia 2012 r. o rejestrację pojazdu - motocykla marki BMW [...], dołączając do wniosku - zgodnie z art...

II SA/Po 817/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-29

z Centralnej Ewidencji Pojazdów z dnia [...] lutego 2020 r. oraz załączonych do niego dokumentów (karty nr [...] - 90 akt admin. organu I instancji). Prawdziwość...
- karty nr [...] akt admin. organu I instancji). Pismem z dnia [...] lutego 2020 r. organ I instancji zwrócił się do skarżącego o podanie adresu miejsca pobytu, aby moc...

II SA/Po 10/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-01

karty)., Sąd w tym miejscu zaznacza, że zgodnie z art. 12 u.p.s. w przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu...
Starostwa Powiatowego w J. z dnia [...] r., [...], że skarżący jest właścicielem 11 pojazdów różnych marek (k. 50 akt administracyjnych organu pierwszej instancji) oraz pisma...

IV SA/Wr 271/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-10-25

, że z załączonych kart leczenia szpitalnego wynika, że stan męża strony poprawia się. Pacjent został przyjęty do leczenia usprawniającego z powodu porażenia kończyn dolnych...
do jego niepełnosprawności i jeździ na dłuższe spacery na skuterze elektrycznym. Z karty informacyjnej leczenia szpitalnego na Oddziale Rehabilitacji w P. z dnia 20 marca 2020 r...

III SA/Kr 1148/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-30

prawidłowości rozstrzygnięcia w tej sprawie., Wprawdzie w aktach sprawy jest kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego (akta administracyjne sprawy, karty nr 10-11) ale złożone...
nieruchomości rolnej i w ogóle nie posiada żadnych ruchomości oraz zasobów pieniężnych (akta administracyjne sprawy, karta nr 11). Takie dane podał skarżący będąc pouczony...

III SA/Kr 369/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-06

(316,76 zł) pozwoli na zaspokojenie pozostałych potrzeb życiowych, przy czym podniesiono, że pokrycie wydatków związanych z zakupem paliwa i opłata karty telefonu...
, w roku 2009 jeden raz, organ, po przeanalizowaniu dokumentacji jaka została dołączono do ww. wniosku, tj. kart informacyjnych leczenia szpitalnego Oddziału Dermatologii wskazał...

I OSK 1163/08 - Wyrok NSA z 2009-06-09

Karty Społecznej zwłaszcza w zakresie punktów 11,13 i 14 w związku z art. 13 poprzez błędną ich interpretację i przyjęcie, że dojazd do lekarza środkami komunikacji miejskiej...
pozbawiona prawa do ochrony oraz zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej., Z zacytowanej w skardze kasacyjnej treści przepisów Europejskiej Karty Społecznej...

IV SA/Wr 370/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-02

przyznanego na zakup żywności, odzieży, obuwia, karty Urbancard, doładowania do telefonu, środków czystości higieny, w łącznej kwocie 380 zł., Strona posiada wykształcenie średnie...
celowy m.in. na zakup żywności, odzieży, obuwia, karty Urbancard, doładowania do telefonu, środków czystości higieny, w kwietniu 2016 r. nie oznacza - z ww. powodów...

II SAB/Ol 129/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-30

zrealizowało z udziałem uczestników w związku z wydatkowanymi środkami z dotacji, ale nie dysponowano żadnymi dokumentami na ten temat. Dostrzeżono też, że w kartach...
, kiedy Stowarzyszenie dysponowało trzema innymi pojazdami transportowymi. Nie wykazano tych pojazdów w wykazie pojazdów użytkowanych przez ŚDS. Kontrolujący stwierdzili też brak...
1   Następne >   +2   4