Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

II GSK 358/12 - Wyrok NSA z 2013-05-21

) osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej trzech samochodów osobowych o łącznej wartości brutto 91.519,68 zł oraz opłaceniem 3 kart pojazdów...
i komfort pracy niezależnie od tego, przez kogo praca jest wykonywana. Kryteriów prawnych nie spełniał także wydatek na karty parkingowe, ponieważ jego poniesienie...

IV SA/Gl 558/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-04

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B., działającego z upoważnienia Prezydenta tego Miasta (vide: karta nr 2 akt administracyjnych pierwszej instancji)., Decyzja ta została...
oraz na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (vide: karta nr 1 akt administracyjnych pierwszej instancji) wynika, że skierowana do skarżącego przesyłka zawierająca powyższą decyzję z dnia...

IV SA/Po 234/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-21

wykonalności (odpis nakazu - karta wszyta pomiędzy k. 22 i k. 23 akt adm. I inst.). Przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej w niniejszej sprawie jest jedynie prawidłowość...
Powiatu [...] jako właściciel lub posiadacz jakichkolwiek nieruchomości, ani w ewidencji pojazdów Starostwa Powiatowego w [...]. W okresie ostatnich 3 lat nie korzystał...

II GSK 494/15 - Wyrok NSA z 2015-05-26

lekarskie oraz karta parkingowa osoby niepełnosprawnej), które były niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości;, 2. naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną...
, że posiadanie pojazdu w jakikolwiek sposób zmniejszy jego ograniczenia zawodowe jak również, że jego brak nie może stać się przyczyną pogłębienia dysfunkcji. Ponadto wykazane...

II GSK 1146/11 - Wyrok NSA z 2013-01-11

i żelazka., Do pisma Spółdzielnia załączyła faktury VAT nr [...] z dnia [...] i nr [...] z dnia [...], zespołową kartę pracy z listopada 2008 r., RW z dnia [...], polecenie...
opłaty skarbowej od upoważnienia oraz opłaty za rejestrację pojazdu z dnia [...]., Postanowieniem z dnia [...] Prezes Zarządu PFRON odmówił Spółdzielni Inwalidów 'F. Ś...