Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X

I SA/Lu 959/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-22

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty z tytułu opłaty za wydanie karty pojazdu - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
I instancji w całości,, 2. stwierdziło nadpłatę w wysokości 425,00 zł stanowiącej część opłaty za wydanie w dniu 5 stycznia 2004 r. karty pojazdu, seria [...] dla samochodu...

III SA/Gd 521/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-31

. nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu 1) stwierdza bezskuteczność czynności Starosty z dnia 14 września 2011 r., nr [...], 2) zasądza...
się do Starosty o stwierdzenie nadpłaty w opłacie za wydanie 207 kart pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych w kraju w wysokości 425 zł za każdy z pojazdów, co stanowi...

I SA/Bd 107/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-04

. akt U 6/04, którym orzeczono o niekonstytucyjności przepisów, na podstawie których organy pobierały opłatę za wydanie karty pojazdu w wysokości 500 zł., Odpowiadając...
Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. nr 137, poz. 1310), na podstawie którego pobrał opłatę za wydanie karty pojazdu...

I SA/Lu 287/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-25

podstawę wydania decyzji w sprawie rejestracji pojazdu i poboru opłaty za wydanie karty pojazdu., Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2006 r. Prezydent Miasta wznowił...
wskazał, że Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującej tego przepisu do dnia 1 maja 2006 r., z czego organ wywiódł, że pobór opłaty za wydanie karty pojazdu został dokonany...

I SA/Ke 346/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-05-23

decyzjami z dnia 21 sierpnia 2006r. , dla każdego samochodu oddzielnie, odmówił wznowienia postępowania w sprawie zwrotu opłaty za wydanie kart pojazdów: decyzją znak...
właścicielowi zostały wydane karty pojazdu na podstawie art. 77 ust. 3 w/w ustawy po pobraniu opłaty za tę czynności zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 1 do Rozporządzenia...

I SA/Ke 351/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-05-23

[...] , dla każdego samochodu oddzielnie, odmówił wznowienia postępowania w sprawie zwrotu opłaty za wydanie kart pojazdów : decyzją znak [...]dotyczącą samochodu marki...
1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2003r. Nr 58 poz. 515 ze zm.).W ramach procedury obowiązującej przy rejestracji pojazdów właścicielowi zostały wydane karty pojazdu...

III SA/Wa 1155/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

. Prawo o ruchu drogowym., 3. Objęcie opłaty za wydanie karty pojazdu przepisem art. 2 par. 2 ordynacji podatkowej oznacza, że do tej opłaty stosuje się przepisy działu III...
karty pojazdu. W dniu [...] listopada 2005 r. Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w P. wskazał skarżącemu podstawę prawną pobrania opłaty z tytułu wydania...

I SA/Lu 708/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-13

niejawnym sprawy ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty za kartę pojazdu...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] odmawiającą stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty za kartę pojazdu marki A. nr rejestracyjny [...] i odmowy zwrotu...

I SA/Bd 684/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-26

oraz karcie pojazdu wystąpiły rozbieżności w nazwisku osoby sprzedającej. W umowie nazwisko sprzedawcy zapisane zostało jako: 'B.' a w pozostałych dokumentach 'B...
dokumentów (w niniejszej sprawie z umowy z dnia [...] r., dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu) wynikają oczywiste rozbieżności odnośnie danych właściciela sprzedanego...

I FSK 909/05 - Wyrok NSA z 2006-05-18

. wydanej z upoważnienia Starosty Ł. w przedmiocie rejestracji ww. pojazdu i wydania dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych o numerze i karty pojazdu seria...
i karty pojazdu seria. Podstawą do takiego orzeczenia stanowiła ta okoliczność, że sprzedawca samochodu Edyta B.-P., została uznana za producenta w rozumieniu art. 68...
1   Następne >   +2   +5   +10   76