Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatki inne X

III SA/Po 691/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-17

. F. na czynność Starosty K. z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność czynności...
, nr rej. [...]. Uzasadniając wniosek wskazał, że w związku z rejestracją powyższych pojazdów zmuszony był uiścić opłatę za wydanie karty pojazdu w kwocie 500 zł...

III SA/Gd 523/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-10

Miasta z dnia 6 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu 1) stwierdza bezskuteczność czynności Prezydenta Miasta...
rejestracji dwóch pojazdów ciężarowych marki Mercedes Benz., Dla przedmiotowych pojazdów Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w S. wydał karty pojazdów, za które w/w uiścili...

III SA/Po 91/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-22

ze skargi S. S. na akt Starosty z dnia r. nr w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdów I. uchyla zaskarżony akt Starosty , II. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego kwotę...
Powiatu o stwierdzenie uprawnienia do otrzymania zwrotu części opłaty za wydanie 20 kart pojazdu i zwrot nadpłaconej kwoty w wysokości 8.500,00 zł tytułem nienależnie...

III SA/Po 68/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-22

ze skargi A. S. na akt Starosty z dnia .... r. nr w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdów I. uchyla zaskarżony akt Starosty II. zasądza od Starosty na rzecz skarżącego...
Powiatu o stwierdzenie uprawnienia do otrzymania zwrotu części opłaty za wydanie 174 kart pojazdów i zwrot nadpłaconej kwoty w wysokości 73.950,00 zł tytułem nienależnie...

II SA/Po 955/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-01

zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu. Przyznał, że za jej wydanie T.D. uiścił kwotę 500 zł. Zapłata nastąpiła na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury...
przedawnienia roszczenia o zwrot nienależnie pobranej opłaty za kartę pojazdu. Chociaż charakter opłaty za wydanie karty pojazdu upodabnia ją do podatku, to zarówno w toku...

I SA/Po 777/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-01-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżoną...
. z ostatecznym wezwaniem do zwrotu nienależnie pobranej opłaty w kwocie [...] zł. za wydanie karty pojazdu samochodu marki [...] o numerze rejestracyjnym [...], która wystawiona...

I SA/Po 776/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-01-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżoną...
. za wydanie karty pojazdu samochodu marki [...] o numerze rejestracyjnym [...], która wystawiona została w dniu [...] 2005r. (seria [...]). W uzasadnieniu wskazał...

III SA/Po 373/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-03

na czynność Starosty K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, 2. zasądza...
w opłacie za wydanie karty pojazdu dla samochodu marki Ford Mondeo, nr rejestracyjny, [...], w wysokości [...] zł w związku w wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości...

I SA/Lu 835/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-04-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty za karty pojazdów i odmowa zwrotu opłat I. stwierdza...
organu I instancji, skarżący ponownie wniósł o zwrot opłat za karty wyżej wymienionych pojazdów, jakie był zmuszony uiścić w związku z ich rejestracją i ponownie powołał...

I SA/Ke 583/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-01-24

były stawki wynikające z Uchwały Nr XXXI/321/05 Rady Miejskiej w B., zapisy w kartach pojazdów i dokumentach rejestracyjnych oraz opinia biegłego z badania technicznego ciągnika...
z dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, świadectwa homologacji lub karty pojazdu. Jedynym natomiast dopuszczalnym sposobem ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej...
1   Następne >   +2   +5   9