Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II SA/Rz 590/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-23

., Pismo to skarżący ocenił jako postanowienie o odmowie wydania karty pojazdy i za pośrednictwem Prezydenta Miasta [..] wniósł 18 maja 2012 r. skargę sądowoadministracyjną...
. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.K. na decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia 25 kwietnia 2012 r., nr [..] w przedmiocie odmowy wydania karty parkingowej...

VIII SA/Wa 763/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-23

tego, iż obowiązkowe wpłaty na rzecz PFRON, objęte zaskarżoną decyzją z zostały przez Spółkę zadeklarowane i tytuły wykonawcze zostały wystawione na podstawie tych deklaracji, (karta 7...
[...] lutego 2014 r., - o numerach: [...], [...], [...]). Z pisma Naczelnika [...] [...] Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...] września 2014 r. (karta 26 akt administracyjnych...

III SA/Wa 1588/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-12

2014 r. (karta 5 akt administracyjnych), na które powołuje się Minister w skarżonej decyzji nie wynika, aby organ egzekucyjny dokonał skutecznej czynności egzekucyjnej...
wobec Spółki (pismo z dnia 16 grudnia 2016 r., karta 182 akt administracyjnych i pismo z dnia 17 sierpnia 2016 r., karta 180 akt administracyjnych). Z pism...