Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Wr 1562/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-17

. [...]. Skarżący co prawda opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej w 1998 r. co zwalniało z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy czym nie ma to wpływu na wysokość...
, stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych. Jest utrwalony w orzecznictwie sądowym pogląd (wyrok NSA z 5.06.2002 r. sygn. akt I SA/Wr 114/00; wyrok z 2.09.2004 r. WSA...

I SA/Kr 959/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-31

, że zawierają one uwierzytelnioną kopię dwóch stron notatnika służbowego funkcjonariusza Straży Miejskiej, G. G. ( karta 47 i 48 akt sprawy ) oraz notatkę urzędowa...
handlu oraz kontroli ruchu pojazdów. Świadek podjął interwencję w stosunku do T. G., na którą nałożył mandat karny zgodnie z art. 603 § 1 kodeksu wykroczeń...