Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Ke 261/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-24

przekazany ostatecznie przez skarżącego do utylizacji nie był ubocznym produktem pochodzenia zwierzęcego (wg karty przekazania odpadów: ziemia i kamienie) i nie mógł być uznany...
, gdyż przekazany przez stronę odpad nie był produktem ubocznym pochodzenia zwierzęcego, co w oczywisty sposób wynika z Karty przekazania odpadów (gleba i ziemia, w tym kamienie...

II SA/Kr 149/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-16

zagadnień objętych daną regulacją lub mają z nimi związek. Taką ustawą, oprócz powoływanej ustawy o ochronie zwierząt, jest także art. 8 Europejskiej Karty Samorządu...
porządku prawnego. Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ww. Karty, wszelka kontrola organów samorządu terytorialnego powinna w zasadzie mieć na celu jedynie zapewnienie przestrzegania...

II SA/Kr 1147/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-20

organu w tym przedmiocie jest prawidłowe. Jak wynika z karty zwierzęcia nr [...]/14 (k.74 i k.2 akt administracyjnych) pies, któremu nadano imię [...] (mix owczarka...
obsługującego pojazd, koszty odkażania i czyszczenia środka transportu, koszty lekarstw użytych do leczenia zwierzęcia, media związane z jego obsługą, koszty pracy, pozostałych...

II SA/Rz 862/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-14

., W tym zakresie należy np. zauważyć, że o ile w kartach informacyjnych sporządzonych przez lekarza weterynarii podczas wstępnej oceny stanu zdrowia odebranych psów (pozostających...
one koszty badań przy wstępnej ocenie stanu zdrowia psów w dniu interwencji, transportu (w tym załadunku, rozładunku, dezynfekcji pojazdu, wynagrodzenia konwojenta), leczenia...

II SA/Łd 253/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-06

mieszaninę kału i moczu określoną jako uppz skategoryzowany zgodnie z art. 9 pkt a) rozporządzenia 1069/2009, niewymagający dokumentu handlowego, wymagający karty...
w pomieszczeniach magazynu żywca oraz w środkach transportu zwierząt usuwane na sucho przed myciem pojazdów w przypadku przekazania ich do przekształcania termicznego...