Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

VI SA/Wa 1577/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-16

iż przedstawiony w trakcie kontroli sprzęt i wyposażenie medyczne są zgodne ze złożoną ofertą, a oferent przedstawił dokumenty potwierdzające posiadanie sprzętu w postaci karty pojazdu...
tej umowy przy użyciu określonych w ofercie pojazdów nie może być kwestionowana z punktu widzenia prawdziwości, bowiem oświadczenie woli, niebędące oświadczeniem wiedzy...

II SA/Po 811/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-05

kontroli prowadzonej w dniu (...) lutego 2014 r. członkom Komisji Konkursowej nie został okazany/wskazany nadajnik-odbiornik radiowy zainstalowany w pojeździe, zaś karta...
normy oraz przygotowanym jednakowo do wszystkich kontroli konkursowych na podstawie tej normy wzorem karty oceny z kontroli oferenta. Żadnemu z oferentów nie został...

III SA/Gl 1782/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-28

., Wreszcie, zgodnie z załączonymi do odwołania kartami pracy drużyny trakcyjnej i pojazdów 'T' pracownik w wybranych dwóch dniach pracy użył przycisku czuwaka 75 i 42 razy...
zapalenia [...]., Natomiast w odpowiedzi na zarzuty odwołania organ podkreślił, że PPIS w B. szczegółowo sporządził ocenę narażenia zawodowego (karta narażenia zawodowego z dnia...

II SA/Rz 1400/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-04-09

: 'rozporządzenie MZ z dnia 17.07.2014 r.'), dokumentacja nie zawierała informacji wymaganych w zał. Nr 1 (oświadczenie dotyczące stanu zdrowia) oraz zał. nr 9 (karta badania lekarskiego...
karty badania; lekarskiego, której wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia. Wzór karty badania przewiduje odnotowywanie w niej skierowań na konsultacje...

II SA/Łd 82/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-18

zobligował organ I instancji do ustalenia jaka karta charakterystyki pojazdu znajduje się obrocie i do oceny wszystkich przedstawionych przez stronę opinii i ekspertyz...
się wyjaśnił, iż pracownik odwołującego się błędnie przekazał jako załącznik do protokołu kontroli sanitarnej wersje roboczą karty charakterystyki, która nigdy...

II SA/Sz 1304/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-14

wpisu kart rejestracyjnych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, reguluje decyzja Nr [...] Komendanta Głównego Policji z dnia [...] w sprawie...
, ewentualnie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania., W odwołaniu skarżący zakwestionował nieuwzględnienie jego wniosku, o przeprowadzenie dowodów z kart...

VI SA/Wa 2138/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-13

'[...]' umieszczone na terenie miasta [...] i na pojazdach P. .SA, umorzył postępowanie w części dotyczącej podejrzenia prowadzenia reklamy za pomocą Karty i poprzez umieszczenie...
wezwanie do skarżącej., Następnie, w związku z nadesłaniem przez Okręgową Izbę Aptekarską dokumentacji fotograficznej dotyczącej Indywidualnej Karty Pacjenta (dalej...

III SA/Wr 98/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-22

odwoławczym - wyniki przeprowadzonego przez organ pierwszej instancji dochodzenia epidemiologicznego oraz treść przedłożonej przez samego odwołującego się karty...
informacyjnej z 5 listopada 2003 r. Z karty tej wynika, iż zainteresowany przebywał w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego we Wrocławiu od 28...

II SA/Wr 1909/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

., - od [...]do [...]. jako uczeń ZSZ H we W., Oddział Terenowy w J. G.,, - od [...]. do [...] jako monter samochodowy w B w J.G.; zainteresowany był narażony na hałas. Z karty oceny...
zlikwidowany); zainteresowany był narażony na hałas. Z karty oceny narażenia zawodowego z dnia [...] wynika, że w w/w zakładzie pomiary natężenia dźwięku wykonywane...

II SA/Wr 1427/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-11-10

do stwierdzenia w/w chorób zawodowych., Argumentując, że w przypadku R. W. udokumentowano brak narażenia na działanie ponadnormatywnego hałasu w środowisku pracy (karty...
podmiotowego pacjenta, posiadanej dokumentacji medycznej oraz kart pomiarów wibracji, które nie wykazały przekroczeń normatywów higienicznych, nie ma podstaw do rozpoznania...
1   Następne >   +2   4