Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

IV SA/Wa 622/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-20

w W. na podstawie karty przekazania odpadu nr [...] z 2012r., Organ II instancji zauważył, że ustalenia organu co do odpadowego charakteru przedmiotu transportu strona...
może odbywać się w oparciu o zezwolenie uzyskane przez posiadacza odpadów. Według karty przekazania odpadów nr [...] z 2012 r., transportującym omawiane odpady miała być spółka...

II SA/Kr 682/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-07

przewidywane oddziaływanie inwestycji na środowisko zamykać się będzie w granicach terenu należącego do inwestora (str. 5 Karty) oraz że nie analizowano innych wariantów z powodu...
.. W szczególności w piśmie z dnia 11 października 2012 r. (akta administracyjne organu I instancji, karta nr 87) wskazani uczestnicy postępowania domagali się wyłączenia ww...

III OSK 908/21 - Wyrok NSA z 2021-12-21

Sąd I instancji, organ II instancji oparł swoje stanowisko wyłącznie na informacjach zawartych w karcie oraz na decyzji środowiskowej z 2009 r., której wydanie...
poprzedzone było przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko. Zauważyć natomiast należy, iż karta informacyjna nie zawiera informacji dotyczących kumulacji oddziaływań...

II SA/Gl 1262/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-19

, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 1 k.m. [...] obręb. [...] (karta nr 7 akt administracyjnych). Decyzją z dnia [...]r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
faktycznego' (str. 4 decyzji organu odwoławczego, karta nr 11 akt administracyjnych)., W aktach sprawy znajduje się również protokół z oględzin 2 szt. drzew, przeprowadzonych...

II OSK 405/18 - Wyrok NSA z 2019-12-19

lub apartament, lecz nie mniej niż 100 stanowisk parkingowych dla całej inwestycji w tym minimum 6 stanowisk dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, 1 miejsce...

II SA/Kr 1005/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-19

. bez wymaganego zezwolenia 4 sztuk olszyny z poz. 52-55 spisu na karcie nr. 49 akt sprawy i 1 sztuki wierzby z poz. 56 tegoż spisu, jednocześnie w punkcie II umorzył postępowanie...
B. bez wymaganego zezwolenia 4 sztuk olszyny z poz. 52-55 spisu na karcie nr 49 akt sprawy i 1 sztuki wierzby z poz. 56 tegoż spisu, w pozostałym zakresie decyzja...

II SA/Ol 878/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-13

II i III zostały szczegółowo opisane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, z której wynika, że inwestor w obu wariantach planuje 'pełną technologię z rozbiórką warstw...
wskazano, iż organ analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz mając na uwadze uwarunkowania...

II OSK 810/11 - Wyrok NSA z 2012-07-19

. 17.ust.1 Karty Praw podstawowych Unii Europejskiej, podpisanej dnia 7 grudnia 2000r. w Nicei, art. 1 zdanie pierwsze Protokołu 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka...
naruszenia prawa materialnego. Odnosząc się do zarzutu sformułowanego w pkt 1 tj naruszenia art.17 ust.1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, które polegać...

IV SA/Wa 970/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-21

jest w granicach ww. obszaru Natura 2000. Wnioskowane pozwolenie na pobór i składowanie piasku będzie obowiązywało 5 lat. Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie...
niezurbanizowany ruchu ciężarowego o nasileniu 30-50 pojazdów dziennie., Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł J. C. W uzasadnieniu Skarżący podniósł, że Regionalny Dyrektor...

II OSK 2216/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

1-4 ustawy o drogach publicznych. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia zawarto wprost stwierdzenie, że droga jest wykorzystywana jako droga leśna wewnętrzna (pkt. 3...
karty)., Argumentację skarżącego kasacyjnie można uznać za przykład tzw. błędu selektywnej uwagi, który polega na wskazywaniu na te dane, które mają potwierdzać założoną tezę...
1   Następne >   2