Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

II SA/Wa 433/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

zastosowania w niniejszej sprawie. Zawiera on co prawda ogólną zasadę co do charakteru opłat, lecz dotyczy wysokości opłat za kartę pojazdu, a zatem zupełnie odmiennego...

II SA/Wa 350/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-16

za kartę pojazdu sprowadzonego z zagranicy była rażąco wygórowana w stosunku do opłat pojazdu polskiego, a w zaskarżonej uchwale ustalona opłata nie ma tak krzywdzącego...

II SA/Wa 361/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-04

nie ma, w ocenie organu, bezpośredniego zastosowania w niniejszej sprawie., Zawiera on co prawda ogólną zasadę co do charakteru opłat, lecz dotyczy wysokości opłat za kartę pojazdu...

II SA/Op 333/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-10-25

pojazd wykonywał określoną trasę. Analiza tych kart doprowadziła do stwierdzenia, że w pojazdach była gromadzona dużo większa ilość paliwa, niż wykazana w karcie. W okresie...
w sposób nienależyty sprawował nadzór w zakresie gospodarki paliwowej. Zarzuty w tym zakresie wskazywały na nieprawidłowe wypełnianie kart drogowych, niewłaściwe ustalanie norm...

II SA/Po 341/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-26

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. - dalej Karta Nauczyciela) odmówił M. B. nadania stopnia nauczyciela mianowanego...
do ponownego rozpoznania. Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie art. 9b ust. 4 pkt 2 Karty Nauczyciela poprzez jej niezastosowanie oraz naruszenie art. 9b ust. 6...

III SAB/Łd 75/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-14

naruszenie prawa obywatela UE do dobrej administracji. Prawo do dobrej administracji wynika z treści art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. z 2007...
r. Nr C 303 s. 1). Zgodnie z art. 41 ust. 1 tej Karty, każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje...

I SA/Gd 1018/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-23

. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) - w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych...
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form...

III SA/Gd 1015/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-20

pojazdów samochodowych. Należy tu również zaznaczyć, że do obowiązków L. K. jego karta stanowiska pracy zalicza - szkolenie oraz nadzór nad uczniami i praktykantami...
świadczonych usług. W karcie stanowiska pracy podano zaś głównie czynności o charakterze kierowniczym., W związku z wniesionymi odwołaniami Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

I OSK 1295/14 - Wyrok NSA z 2014-09-10

samochodowego. Karta stanowiska pracy nie pozwala na ustalenie, że L. K. faktycznie wykonywał zadania typowe dla zawodu mechanika samochodowego. Przedstawiony zakres...
mechaników pojazdowych wynika jednoznacznie z zapisów przedłożonej karty stanowiska pracy. Nie może budzić wątpliwości, że ktoś, kto kieruje pracą innych musi posiadać...

III SA/Po 749/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-09

, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) - w przypadku publicznych...
średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku niepublicznych...
1   Następne >   3