Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

I OSK 2200/15 - Wyrok NSA z 2016-10-27

karty pojazdu), którego sprzeczność z ustawą została stwierdzona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z jednoczesnym odroczeniem terminu utraty mocy obowiązującej...

I SA/Wa 347/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-10

Wójt Gminy [...], podnosząc, iż wskazanie w karcie nr 6/10 parcel [...] i [...] stanowiło oczywistą omyłkę, gdyż w ciągu drogi [...] (obecnie [...] leżą parcele...
izolacyjnymi., W aktach sprawy znajduje się karta drogi nr [...], w której wskazano, że przedmiotowa droga przebiega przez działki nr [...], [...] [...] i [...]. W karcie...

I SA/Wa 1644/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-06

ten potwierdza pismo Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy [...] z dnia 4 maja 2000 r. (karta nr 30 akt sprawy), szkic graficzny (karta nr 29 akt sprawy), pismo...
Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnic) [...] z dnia 30 kwietnia 2003 r. (karta nr 61 akt sprawy), wypis z rejestru gruntów (karta nr 76 akt sprawy) i pismo...

I SA/Wa 1154/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-21

do wniosku, że działka nr [...] w całości, a więc także w części przylegającej do działki nr [...] - uwidocznionej na kopii mapy (karta nr 26) - jest zajęta pod drogi...
i Kartograficznej w W. (karta 177 akt administracyjnych). Jak wynika następnie z akt sprawy ulica [...] została zaliczona do dróg krajowych (droga krajowa...

I OSK 975/15 - Wyrok NSA z 2017-02-14

(karta 26 akt administracyjnych) zawiera opis stanu istniejącego stanu zajezdni, w tym informacje o ubytkach w istniejącej nawierzchni i braku wystarczającego odwodnienia...
negatywne skutki dla nieruchomości sąsiednich. Warto także zwrócić uwagę na dokument z 13 lutego 1983 r. (karta 34 akt administracyjnych). Wspomina się w nim o konieczności...

II SA/Gl 973/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-09

na 'modernizacji dróg i placów na zajezdni autobusowej WPK w R. wraz z odwodnieniem'. Projekt przedsięwzięcia (karta 26 akt administracyjnych) zawiera opis stanu...
uwagę na dokument z [...] r. (karta 34 akt administracyjnych). Wspomina się w nim o konieczności realizacji na terenie zajezdni WPK w R. wskazanych tam obiektów...

II SA/Kr 1206/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-16

ubytków i wyrównanie terenu na działce 2804 ([...] - numer roboczy), wydzielonej dla Pani A.N. , Dowód: Karta uczestnika scalenia - [...] '. Z uzasadnienia...
odnotowano w punkcie nr 2 karty uczestnika scalenia i autoryzowano datą i podpisem uczestnika składającego życzenia., Opracowany przez upoważnionego geodetę - projektanta...

I SA/Wa 384/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

. własność Skarbu Państwa, zapisana była w księdze wieczystej Tom [...] Karta [...] oraz w części stanowiła drogę wojewódzką - ulica [...]. Z wpisów dokonanych...
, zapisana w księdze wieczystej Tom [...] Karta [...] G. w dniu [...] maja 1990 r. stanowiła w części drogę publiczną - wojewódzką ulicę [...]. Ponadto ww. działka w dniu...

I SA/Wa 1392/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-25

[...], bez jednoczesnego uwzględnienia art. 17 ust. 4 i ust. 5 ww. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. pomimo, że G., jako podmiot ewentualnie zainteresowany ustaleniami karty...
działkę nr [...] należy zatem ustalić czy działka ta na dzień komunalizacji (27 maja 1990 r.) była mieniem gminnym w powyższym rozumieniu., I tak, z karty...

I SA/Wa 2728/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-18

nieruchomości ziemskiej, mającą rolny charakter., Budynek 'dworku', znajdujący się na parceli nr pb [...] jak wskazuje karta ewidencyjna zabytków i architektury...
. Jest szerokofrontowy, asymetryczny, piętrowy, częściowo podpiwniczony, z murowaną werandą poprzedzającą wejście. Układ wnętrz dwutraktowy z korytarzem., Karta ewidencyjna wskazuje...
1   Następne >   +2   +5   7