Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

II SA/Go 221/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-31

zasad. Wydanie za opłatą karty podczas rejestracji pojazdu jest czynnością materialno-techniczną a nie decyzją administracyjną. Organ wykonujący przepisy rozporządzenia...
dla dalszych rozważań musi być odwołanie się do stosownej regulacji prawnej dotyczącej opłaty za wydanie karty pojazdu., Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca...

II SA/Ol 796/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-06-22

niejawnym sprawy ze skargi R.S. na czynność Prezydenta Miasta dotyczącą zwrotu opłaty za wydanie kart pojazdu postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić...
z dnia [...] działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Kierownik Referatu Urzędu Miasta Wydziału Komunikacji odmówił R.S. zwrotu nadpłaty za wydanie kart pojazdu...

VIII SA/Wa 235/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-29

karty pojazdu postanawia : zasądzić od Prezydenta Miasta R. na rzecz skarżącego M. G. kwotę 200,00 (dwieście) złotych tytułem zwrotu wpisu sądowego od skargi. Wyrokiem...
Miasta R. (zwany dalej: Prezydent) z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu w pkt: 1) stwierdził bezskuteczność...

II SA/Go 860/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-17

w dniu 17 marca 2011 r. sprawy ze skargi J.G. na pismo Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów postanawia...
pojazdów. Pełnomocnik strony skarżącej wpłacił również w dniu 22 listopada 2010 r. na rachunek Sądu kwotę 200 złotych, tytułem wpisu od skargi (karta nr 20 akt sądowych...

II SA/Ke 660/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-02-09

. sprawy ze skargi J.B. na akt Starosty O. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu p o s t a n a w i a : zwrócić J.B. kwotę 200 (dwieście...
zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczając jednocześnie kwotę 200 zł tytułem wpisu sądowego., Prawomocnym postanowieniem z dnia 24 listopada 2011r. Wojewódzki Sąd...

I OZ 48/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia oddalić zażalenie. P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 21 października 2014 r. wniosła odrębne skargi (łącznie 34...
za wydanie karty pojazdu 34 pojazdów, wymienionych we wniosku z dnia 10 czerwca 2014 r., o podanych w nim numerach rejestracyjnych, domagając się uchylenia zaskarżonego...

I OZ 767/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-10

za wydanie kart pojazdów postanawia uchylić zaskarżone zarządzenie i przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania Zarządzeniem...
. i S. S. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wniesionej na czynność Prezydenta Miasta Olsztyna w przedmiocie zwrotu opłat za wydanie kart pojazdów w kwocie 612 zł...

I OZ 249/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-04

83/14 w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi Z.S. na czynność Prezydenta Miasta L. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za wydanie kart pojazdów...
odmowy zwrotu opłat za wydanie kart pojazdów, w kwocie 400 złotych., Powyższe zarządzenie z dnia 11 lutego 2014 r. stało się przedmiotem zażalenia Z.S. do Naczelnego Sądu...

III SA/Lu 609/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-28

niejawnym sprawy ze skargi R. Ś. na akt Starosty z dnia [...] lipca 2013 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia: zwrócić...
karty pojazdu., W dniu 13 września 2013 r. skarżący uiścił wpis od skargi w wysokości 200 zł., Postanowieniem z dnia 2 października 2013 r., sygn. akt III SA/Lu 609/13...

II SA/Go 540/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-12

. na posiedzeniu niejawnym w sprawie skargi K.Ż. na czynność Starosty z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie kart pojazdów postanawia: zwrócić...
2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu K.Ż. części opłaty za wydanie kart pojazdów, uznał obowiązek Starosty dokonania zwrotu na rzecz skarżącego części opłat...
1   Następne >   +2   +5   11