Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I SA/Wa 2280/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-19

nieruchomości, w części dotyczącej działek nr [...], nr [...] i nr [...], obręb [...], karta mapy nr [...], zapisanych w KW nr [...] jako własność Skarbu Państwa - Urząd...
Gminy - zasób dróg gminnych, zinwentaryzowanych w grupie I, karta inwentaryzacyjna nr [...]., Przedmiotowa decyzja wydana została w oparciu o następujące ustalenia faktyczne...

I OSK 1017/19 - Wyrok NSA z 2022-06-08

, w tym również nieruchomości obręb Kieżmark, karta mapy nr 2, dz. nr 287, nr 290, nr 292 i nr 293, zapisanej w KW nr 7306 jako własność Skarbu Państwa - Urząd Gminy - zasób dróg gminnych...
, zinwentaryzowane w grupie I, karta inwentaryzacyjna nr 103., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych...

I SA/Wa 786/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-14

się nie zajął. Organy niedostatecznie wykorzystały też zdjęcia znajdujące się na kartach 106 i 107, gdyż nie wynika z tych dowodów, kiedy zdjęcia zostały wykonane...
publicznych), jako urządzenia technicznego, stanowiącego zorganizowaną całość funkcjonalną, podporządkowaną utrzymaniu i eksploatacji ciągów ruchu pojazdów i pieszych...