Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Po 554/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-02

czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów...
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów. Zgodnie z § 4 pkt 6 cytowanego wyżej rozporządzenia wymogiem dotyczącym...

I SA/Wa 1165/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-20

datą 28 kwietnia 2003 r. i podpisanej przez inspektora A. R. (karta nr 49 akt), a także mapa podziału wpisana do zasobu geodezyjnego w dniu 26 kwietnia 2005 r. (k-131 akt...
rozgraniczających ul.[...]. Zdaniem organu pod pojęciem ulicy należy rozumieć drogę na terenach zabudowanych miast i wsi, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych, komunikacji...

II SA/Wr 631/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-02-24

z nim dokument kierowany do odpowiednich organów wojskowych (z dnia 24 listopada 1975 r., w aktach karty nr [...]), gdzie mowa o tym, że uzyskanie dodatkowego terenu...
Obrony Narodowej ukazująca przedmiotowe nieruchomości jest uwierzytelnioną kserokopią (w aktach karta nr [...]). Sąd podziela te zarzuty organu II instancji, które wprawdzie...

I OSK 250/15 - Wyrok NSA z 2016-12-13

. z art. 93 ust. 3 i art. 99 u.g.n., w związku z art. 1 Protokołu 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 17 ust. 1 Karty Praw Podstawowych...
służebności drogowych. Wyjaśniono także, iż w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych drogi, parkingi oraz place przeznaczone dla ruchu pojazdów niezaliczone...

II SA/Po 249/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-31

droga jako obiekt budowlany o czym świadczyły:, - uzyskana z Zarządu Dróg Miejskich Karta Informacyjna, z której wynikało, że przed realizacją inwestycji ulica...
i obrzeża (karta Informacyjna z ZDM). Ułożenie warstwy bitumicznej oraz utwardzenie podłoża gruntowego (bez podbudowy) wykonane było w latach 70 - tych, bez dokumentacji...

II SA/Po 566/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-25

gminnej (ulicy) K. w P., Zgodnie z Kartą Informacyjną, przed realizacją inwestycji, ulica K. posiadała nawierzchnię gruntową. Potwierdza to również mapa zasadnicza do celów...
także niedogodności powstałe po wybudowaniu drogi, tj. zwiększony ruch pojazdów i hałas, co ich zdaniem obniża wartość nieruchomości., Odnosząc się do powyższych...

II SA/Gd 586/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-29

(karta nr 7 w aktach I instancji). W sytuacji, gdy z podjętych w następstwie wniosków i decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości dalszych czynności...
publicznych. Z treści art. 4 ust. 1 pkt 2 tej ustawy wynika natomiast, że ulica to droga na terenach zabudowanych miast i wsi, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych...

II SA/Gd 395/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-08

7.74,78 ha, objęty księgą wieczystą prowadzoną przez Państwowe Biuro Notarialne karta [..] - na założenie pracowniczego ogrodu działkowego, który winien...
przydrożna, czyli roślinność umieszczona w pasie drogowym, mająca na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku...

II SA/Gd 201/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-09-25

Miasta o zwrot nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną na karcie mapy [...] numerem [..], położoną w G. przy ul. S., o pow. 522 m2. Do wniosku dołączyła dwa...
. przy ul. S., oznaczonej jako działka nr [...], o powierzchni 522 m2, karta mapy [...], stanowiącej własność Gminy Miasta., W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej...

II SA/Lu 573/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-12

, mającą na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem...
[...] z której będzie wyraźnie wynikać, czy obejmuje ona działki [...] i [...] oraz kartę inwentaryzacyjną tej drogi. Dopiero bezsporne ustalenie, że wspomniane działki...
1   Następne >   2