Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

III SA/Wr 447/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-06

ze skargi M. G. na czynność Starosty O. z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność...
. W dniu [...] października 2003 r., Starosta O. dokonał rejestracji sprowadzonego z terenu Unii Europejskiej pojazdu marki [...] nr rej. [...]. Za wydanie karty danego...

III SA/Gd 521/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-31

. nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu 1) stwierdza bezskuteczność czynności Starosty z dnia 14 września 2011 r., nr [...], 2) zasądza...
się do Starosty o stwierdzenie nadpłaty w opłacie za wydanie 207 kart pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych w kraju w wysokości 425 zł za każdy z pojazdów, co stanowi...

III SA/Lu 467/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-24

Starosty z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt Starosty ; II. uznaje obowiązek...
Starosty dokonania na rzecz M. M. i W. M. zwrotu kwoty 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) stanowiącej części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu seria...

III SA/Wr 676/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-14

. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu I. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; II. zasądza...
nadpłaty za wydanie karty pojazdu w kwocie 425 zł, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. (U 6/04)., W odpowiedzi z dnia [...] marca...

III SA/Łd 69/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-04-04

. na czynność Starosty [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1) stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2...
. zatytułowanym 'Przedsądowe wezwanie do zapłaty' J.K. wezwał Starostę S.do zapłaty kwoty 425 zł. tytułem zwrotu nadpłaconej części opłaty za wydanie karty pojazdu dla samochodu...

III SA/Łd 44/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-29

. na czynność Starosty [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; 2. zasądza...
, Wnioskiem z dnia 27 września 2011 r. S.J. zwrócił się do Starosty [...] o stwierdzenie nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu w związku z wyrokiem Europejskiego...

III SA/Po 1582/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-06

jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.; dalej: k.p.a.), orzekł o zwrocie D.N. wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za wydanie karty pojazdu, z uwagi...
wzbogaceniu, a w szczególności art. 410 § 2 k.c., właściwy jest sąd powszechny. W ocenie organu, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. opłata za wydanie karty pojazdu...

II SA/Po 881/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-08

[...] 2011 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdu; I. uchyla zaskarżony akt, II. zasądza od Starosty C.-T. na rzecz skarżącego kwotę 457,- (czterysta...
. o stwierdzenie uprawnienia do otrzymania zwrotu części opłaty za wydanie stu karty pojazdu i zwrot kwoty 42.500,- zł tytułem nienależnie pobranej części opłaty, za wydanie kart...

II SA/Po 980/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-15

opłaty za wydanie karty pojazdu. Przyznał, że za jej wydanie K. D. uiścił kwotę 500 zł. Zapłata nastąpiła na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28...
terminu przedawnienia roszczenia o zwrot nienależnie pobranej opłaty za kartę pojazdu. Chociaż charakter opłaty za wydanie karty pojazdu upodabnia ją do podatku...

III SA/Wr 194/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-21

Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] marca 2012 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu zawyżonej opłaty za wydanie karty pojazdu uchyla...
425 zł za wydanie karty pojazdu samochodu osobowego marki Fiat Punto nr rejestracyjny [...]. Jako podstawę roszczenia wskazał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17...
1   Następne >   +2   5