Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

I SA/Gl 142/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-03-21

regulaminu uzyskania i korzystania z 'karty mieszkańca', 'karty parkingowej' dla przedsiębiorców, 'karty pojazdu elektrycznego' stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Rady...
na obszarze Miasta Bielska-Białej, 'karta mieszkańca' uprawnia w ramach dostępnych wolnych miejsc postojowych do postoju oznaczonego w niej pojazdu na ciągu postojowym położonym...

I SA/Ke 252/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-09

sprzedaży oraz kartę pojazdu., M.G. złożyła oświadczenie, że nie podpisywała i nie zawierała umowy kupna - sprzedaży pojazdu. Podniosła, że pojazd był używany przez M.M....
umową kupna sprzedaży oraz kartą tego pojazdu. Z tego powodu skarżąca wnioskami z 28 lutego 2019 r. i z 9 marca 2019 r. zwróciła się o wyłączenie spod egzekucji pojazdu...

I SA/Gl 105/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-08

z parkomatu, 'karty mieszkańca' 'karty parkingowej' dla przedsiębiorców, 'karty pojazdu hybrydowego', 'karty pojazdu współdzielonego', identyfikatora potwierdzającego...
, w tym stanowisk przeznaczonych na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową (art. 13b ust. 6 pkt 1 ustawy o drogach publicznych). Ten organ może również wyznaczać...

V SA/Wa 1619/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-24

wystawiony na podstawie karty pojazdu [...], którego kopię włączono do akt sprawy., Pismem z [...] kwietnia 2017 r., Fundacja [...] wniosła m.in. na podstawie art. 33 § 1 pkt 6...
[...]., W końcowej fazie dokonywania czynności (pojazd zabezpieczony na lawecie) i po wykonaniu czynności z przedstawicielem [...] (po oddaleniu się przedstawiciela...

I SA/Bd 1072/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-22

do opłaty za kartę pojazdu. Podkreślenia wymaga, że w uchwale 7 sędziów z dnia 4 lutego 2008 r., I OPS 3/07 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że do opłaty za kartę...
pojazdu nie stosuje się Ordynacji podatkowej o zwrocie podatku., W świetle powyższych wywodów istotne znaczenia dla rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy ma to, czy opłata...

III SA/Wa 811/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-21

o składnikach majątkowych organ egzekucyjny uzyskał z Urzędu Kontroli Skarbowej, który dysponował książkami środków trwałych oraz kartami pojazdów należących do K. K. Minister...
, bowiem w protokole tym wyszczególnionych zostało 16 zajętych ruchomości, w tym 9 środków transportu oznaczonych poprzez wskazanie nazwy pojazdu oraz numeru identyfikacyjnego...

VII SA/Wa 2586/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-22

o niepełnosprawności - gdy pojazd zaparkowany będzie w miejscu wyznaczonym dla pojazdów oznaczonych kartą parkingową, a na każdym ogólnodostępnym miejscu postojowym - posiadanie karty...
N+ wydawanej przez Zarząd Dróg Miejskich i ich wyłożenie za przednią szybą pojazdu samochodowego,., G. S. takich kart nie posiadał. Wobec powyższego parkując pojazd...

II FSK 2146/08 - Wyrok NSA z 2010-04-22

książkami środków trwałych oraz kartami pojazdów należących do K. K. Zgodnie z powołanymi przepisami skuteczność tego zajęcia nie została uzależniona od obecności...
pojazdu oraz numeru identyfikacyjnego, co jego zdaniem, było wystarczające do identyfikacji zajętych środków transportu. Odnosząc się do podnoszonej przez skarżącego...

II FSK 475/18 - Wyrok NSA z 2019-12-19

. 190 ust. 4 Konstytucji; stanowisko to znajduje oparcie w orzecznictwie sądów administracyjnych odnoszącym się do nienależnego pobrania opłaty za kartę pojazdu (wyroki...

I SA/Op 462/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-19

do opłat za wydanie kart pojazdu, ale zarazem ma on uniwersalne znaczenie, w tym również do kosztów egzekucyjnych)., Mając powyższe na uwadze organ nadzoru stwierdził...
1   Następne >   +2   +5   +10   18