Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II SA/Go 431/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-16

. do [...] listopada 2013r. W trakcie kontroli, na podstawie zapisów w kartach przeprowadzonych zajęć oraz w dowodach rejestracyjnych pojazdów stwierdzono jedenastokrotnie prowadzenie...
, że w okresie od [...] sierpnia 2013 r. do [...] listopada 2013 r. powstała luka w badaniach technicznych pojazdu. Zgodnie z kartą prowadzonych zajęć na danym pojeżdzie...

II SA/Sz 151/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-11

sprawy wynika (protokół kontroli[...]), że kierujący pojazdem, A. G., nie posiadał i nie okazał do kontroli ważnej karty opłaty za przejazd po drogach krajowych...
wykonujący przewóz. Karta opłaty składa się z dwóch części (§ 3 ust. 3 ww. rozporządzenia):, 1) winiety samoprzylepnej umieszczonej w sposób trwały wewnątrz pojazdu...

III SA/Wr 562/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-30

ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.', Tymczasem, jak następnie zauważono, analiza kart przeprowadzonych...
praktycznych. Karty zajęć [...] osób wskazywały na odbytą liczbę [...] szkoleń ([...] godzin) z wykorzystaniem pojazdów niespełniających warunków wynikających z art. 24 ustawy...

II SA/Go 55/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-06

kontrolnych na podstawie dokumentacji zgromadzonej w siedzibie kontrolowanego, tzn. kart przeprowadzonych zajęć, stwierdzono wielokrotne prowadzenie szkolenia jednocześnie...
urzędowych, kart przeprowadzonych zajęć kursantów wpisanych pod następującymi numerami w KEOS - [...] - w celu wykonania kopii do akt urzędowych oraz pisemnych wyjaśnień...

III SA/Wr 34/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-05

oraz na podstawie przedłożonych kartach przeprowadzonych zajęć stwierdzono, że w okresie tym przeprowadzone zostało szkolenie podstawowe 8 osób: O. S. Z., J. D.C., I. K. C., D. P. R., S...
) byli wpisani do rejestru lub wydano im karty przeprowadzonych zajęć nie wspominając już o przydzieleniu im instruktora prowadzącego. Okoliczności faktyczne odbycia tych szkoleń...

II GSK 498/21 - Wyrok NSA z 2021-08-12

sygnał ruchu (IMS) został w pojeździe wyłączony przy użyciu karty warsztatowej nienależącej do techników Skarżącej. Natomiast jak podkreślił NSA, przedmiotem 'dociekań organów...
tachografu przez warsztat oraz drugi niezależny sygnał ruchu został włączony przy użyciu karty warsztatowej;, - zainstalowania fabrycznie nowego tachografu cyfrowego...

III SA/Gl 995/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-28

. I tak z protokołu kontroli z dnia 5 września 2014 r. ustalono, że brak było w kartach szkoleń wystawionych dla czterech osób szkolonych na uprawnienia kategorii C oraz C+E...
ust. 2 pkt 3, art. 23 ust. 5 pkt 4, art. 26 ust. 5 pkt 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 600), § 1...

VI SA/Wa 3239/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-21

Szkolenia wynika, że 13 i 14 lutego 2013 r. jego karta kierowcy była włożona do tachografu cyfrowego pojazdu o numerze rejestracyjnym [...], a aktywności związane...
2013 r. jego karta kierowcy była włożona do tachografu cyfrowego pojazdu o numerze rejestracyjnym [...], a aktywności związane z jego pracą były rejestrowane w godzinach...

II SA/Sz 418/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

osoby szkolonej na zajęciach praktycznych w dniu 23.07.2012 r. na karcie nr [...],, 5) niedostateczną liczbę godzin szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy...
ofiarom wypadków drogowych -karta nr [...] poz. 34 i poz. 52,, 6) liczba godzin zajęć teoretycznych wpisana do książki ewidencji osób szkolonych nie odpowiada liczbie zajęć...

II SA/Po 877/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-26

prowadzenia kart przeprowadzonych zajęć, w zakresie wydawanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia., Ponadto, w trakcie kontroli stwierdzono również szereg innych niezgodności...
, kart przeprowadzonych zajęć., Uchybienia powyższe nie stanowiły jednak podstawy do wydania przedmiotowej decyzji o zakazie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców...
1   Następne >   2