Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II SA/Bd 1516/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-04-12

zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Bez znaczenia dla prawidłowości postępowania pozostaje fakt podniesiony przez skarżącego, że karty akt sprawy...
sposób wpłynąć na wynik sprawy. Choć niewątpliwie numeracja kart akt sprawy, dzięki wskazówkom pełnomocnika strony, została wprowadzona, jak również przekazano organowi...

II SA/Gl 847/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-11

się do skarżącej o dostarczenie 'kart przekazania odpadów' za okresy usługi świadczonej na rzecz Atj. od maja 2016 r. oraz o natychmiastowe rozwiązanie umowy z A lub zaprzestanie...
., a także złożył kopie kart przekazania odpadów oraz kopie faktur za odbiór odpadów wystawione przez skarżącą. Świadek stwierdził, że Zarząd A nigdy nie kontrolował...

II SA/Gl 621/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-11

), a druga na 250 zł netto za sztukę., W związku z powyższym organ wezwał Spółkę do przedstawienia informacji o zagospodarowaniu zebranych odpadów wraz z kartami...
, gdzie i pod jakimi kodami odebrane odpady zostały przekazane., Prowadząc ponownie postępowanie Prezydent Miasta pismem z 9 grudnia 2014 r. Spółkę do przedłożenia kart...

II SA/Kr 878/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-04

do 31.10.2018r., w tym za odbiór odpadów komunalnych o kodzie 20 01 08 oraz Karty Przekazania Odpadu o kodzie 20 01 08 wystawione za okres od 1.05.2015r.do31.10.2018r....
usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności wobec treści kart przekazania odpadów, w których określono kod odbierania odpadów...

II SA/Lu 37/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-23

. Przed przygotowaniem karty przekazania odpadów należy dokładnie sprawdzić jakie odpady są przekazywane, ponieważ to wytwórca/posiadacz takiego odpadu ponosi odpowiedzialność...
za nadanie poprawnego kodu. Przyjmujący odpad może zakwestionować kod odpadu podany w karcie przekazania odpadów i nie składać na niej podpisu oraz poprosić wystawiającego...

II SA/Lu 36/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-23

definicji legalnej odpadu komunalnego, a kod odpadu ma charakter wtórny, jest skutkiem kwalifikacji odpadu przez jego wytwórcę/posiadacza. Przed przygotowaniem karty...
. Przyjmujący odpad może zakwestionować kod odpadu podany w karcie przekazania odpadów i nie składać na niej podpisu oraz poprosić wystawiającego kartę o zmianę...

II SA/Go 142/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-06-24

i art. 165 Konstytucji RP oraz wyrażone w art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego - prawo i zdolność społeczności lokalnych do kierowania i zarządzania...
pkt 2 u.c.p.g., co stanowiło przekroczenie delegacji ustawowej, określenie w § 15 uchwały zasad dotyczących mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami...

II SA/Łd 118/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-05-05

, na co wskazują załączone karty przekazania odpadów. Rozbieżność stanu faktycznego z informacjami wynikającymi ze złożonych sprawozdań wynika z tego, że konieczne...
na konieczność zebrania odpowiedniej ilości odpadów w celu późniejszego transportu do RIPOK, o czym mają świadczyć załączone do odwołania karty przekazania odpadów. Jak wynika...

II SA/Wr 120/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-05

. 6 i 7 u.s.g. w związku z art. 163 i art. 165 Konstytucji RP oraz wyrażone w art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego - prawo i zdolność społeczności...
do użytku publicznego na skraju chodnika od strony jezdni, poza terenem przystanków komunikacyjnych, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów...

II SA/Go 251/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-08-26

w art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (EKL) - prawo i zdolność społeczności lokalnych do kierowania i zarządzania powierzoną im częścią spraw publicznych...
:, - mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi (art. 4 ust. 2 pkt 1 ppkt d u.c.p.g.),, - utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym...
1   Następne >   3