Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II SAB/Rz 28/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-10-14

podjęta na gruncie sprawy związanej z opłatą za wydanie karty pojazdu, ale rozważania NSA o czynności i akcie z zakresu administracji publicznej są aktualne i na gruncie...

II OSK 477/18 - Wyrok NSA z 2018-07-24

miejscowym określa się obowiązkowo m.in. minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową...
również określenie w planie minimalnej liczby miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Gmina powinna określić liczbę tych miejsc (podać wskaźniki...

IV SA/Po 1100/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-19

o rejestrację przedmiotowego pojazdu załączając do wniosku umowę kupna sprzedaży z dnia 29 kwietnia 2011 r., dowód rejestracyjny seria/nr [...], kartę pojazdu seria...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 29 września 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu oddala skargę IV SA/Po 1100/16, Uzasadnienie...

II SA/Kr 1038/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-12

z warunkami zawartymi w m.p.z.p. jw., ponieważ:, - przedmiotowa inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem podstawowym jw.,, - powierzchnia zabudowy części podziemnej 40% - karta...
. a),, - powierzchnia zabudowy powierzchni terenu inwestycji dla części nadziemnej wynosi 53% - karta 73 projektu budowlanego zmienionego (warunek z m.p.z.p. max 65% powierzchni...

II SA/Gl 1055/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-30

planowaną do przebudowy drogą. W Karcie informacyjnej przedsięwzięcia podkreślono, że z ruchem pojazdów zawsze wiąże się emisja hałasu mająca negatywny wpływ na środowisko...
przez pojazdy trzeba podnieść, iż w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia podkreślono, że zmiana organizacji ruchu drogowego, jego upłynnienie poprzez ograniczenie operacji...

II SA/Kr 180/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-30

administracyjne sprawy, karta nr 4)., Dnia 2 lipca 2010 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę realizacji robót budowlanych i stwierdził, że prace...
, karta nr 3). Do protokołu dołączono 3 zdjęcia., Z akt sprawy wynika, że w dniu 22 grudnia 2009 r. Gmina Miasto Limanowa zawarła umowę z wykonawcą robót budowlanych...

II SA/Gd 386/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-24

w odwołaniu Starosta błędnie w decyzji wskazał, iż jest to jednostka zal-33, jednakże, zdaniem Wojewody, powyższa omyłka nie ma znaczenia dla sprawy, ponieważ karta terenu...
dla karty terenu nie ustalono parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. W ramach planowanej inwestycji mają natomiast powstać m.in. budynki...

II SA/Gd 554/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-12

w/w uchwały, wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalna liczba miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 1 miejsce postojowe...
liczba miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 1 miejsce postojowe na każde 30 mp (ustalone wg wskaźników ust. 5 pkt 4 lit...

II SA/Kr 1050/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-19

inwestycja, obejmująca budowę budynku użyteczności publicznej jaką ma być strażnica ochotniczej straży pożarnej (projekt budowlany, karta nr 13A) wraz z pomieszczeniami...
budowlany pozwala na wybudowanie budynku usługowego o wysokości znacznie wyższej niż 11 metrów. Jak wynika np. z karty nr 244 (rysunek nr 04A) projektu budowlanego, wysokość...

II OSK 2586/19 - Wyrok NSA z 2022-06-23

oznaczonym w planie symbolem M23, karta 001, który przeznaczony jest pod wszystkiego rodzaju zabudowę mieszkaniową. Według pkt 7 wskazanej karty terenu, w zakresie zasad...
połaci, o kącie nachylenia połaci maksymalnie 45°., Badając dalej zgodność z Planem rozwiązań komunikacyjnych, Wojewoda wskazał na pkt 9 karty terenu, zgodnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   26