Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

III SA/Kr 299/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-23

instancji zaliczone inne zdarzenia, jak wywodzi w swoim odwołaniu skarżący. W załączniku nr 57 do protokołu z kontroli 'miesięczna karta pracy pracownika' wykazano...
i kart kierowców przekazanych przez kontrolowany podmiot. Analizy przekazanych plików dokonano na pośrednictwem licencjonowanego programu komputerowego, którym dysponuje...

II OSK 1774/07 - Wyrok NSA z 2009-01-13

na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2007 roku (karta nr 58 akt sądowych), zasadzenie kilkunastu drzew owocowych, prowadzenie ogrodu oraz opłacanie podatku rolnego i leśnego...
, przedmiotowa przyczepa campingowa jest im niezbędna dla dalszego prowadzenia na tym terenie badań naukowych środowiska okolic jeziora S.. Ponadto dodali, że jest to pojazd...

II OSK 1544/12 - Wyrok NSA z 2013-11-29

dołączonych do pisma skarżących z dnia [...] stycznia 2012 r. ( karta 476 i 477 akt sądowych ) i z dnia [...] stycznia 2012 r. oraz z jednoznacznych w tym względzie twierdzeń...
. 60 z późn. zm.) poprzez błędną wykładnię i uznanie, iż inwestycja drogowa przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych realizowana w liniach rozgraniczających...